SMaktivizm: Sosyal ağlarda hegemonya kurma mücadelesi

Sanki Devrim, Bir Devrim Gezi’sinden Notlar, s. 185-192’ten alınan ve sosyal medyada verilen hegemonya kurma mücadelesi için SMaktivizm kavramını öneren bubölüm, Karaburun Ekonomi Politik Okulu’ndaki dersin (Halk İçin Yazmak: Sosyal Ağların Ekonomi Politiği ve Sosyal Medya Aktivizmi/Necati Duran & Barış Yıldırım) materyali olarak Yazılama’da yayımlanıyor.  Okumaya devam et “SMaktivizm: Sosyal ağlarda hegemonya kurma mücadelesi”

Dünyada ve Gezi’de sosyal ağların direnişçi işlevleri

Sanki Devrim, Bir Devrim Gezi’sinden Notlar, s. 180-185’ten alınan ve direnişlerde sosyal medyanın oynayabileceği rolleri tartışan bu bölüm, Karaburun Ekonomi Politik Okulu’ndaki dersin (Halk İçin Yazmak: Sosyal Ağların Ekonomi Politiği ve Sosyal Medya Aktivizmi/Necati Duran & Barış Yıldırım) materyali olarak Yazılama’da yayımlanıyor.    Okumaya devam et “Dünyada ve Gezi’de sosyal ağların direnişçi işlevleri”

Sanki Devrim Okurlarından

sd-sair2
Şekil 1a: Devrimci Z Kuşağı

Kitaba ulaşan okurlar, arkadaşlar, yoldaşlar kitaba dair fotoğraflarını, yorumlarını paylaşıyor.

Sağda Şekil 1a’da Sanki Devrim‘in “sanki”sini silmek üzere hazırlanan Z kuşağından bir okurumuz görülüyor.
https://apis.google.com/js/plusone.js


 

Sanki Devrim: Tanıtım

sanki_devrim_ONKAPAK_02-b
Tanıtım, Nota Bene Yayınları Web sitesinden alındı.

Mahir’in gördüğü düştü Gezi, İbo’nun sezdiği altın çağ. Deniz’in sehpada son haykırdığı, Mazlum’un hücre demirine ateşten bir bayrak gibi astığı. Kuşaklar boyunca bir karanfil tarlası halinde düşen devrimcilerin yenilgide, tutsaklıkta, ölümde ele -ve bazen söze bile- vermedikleri umuttu.

Pir Sultan’ın çaldığı sazdı Gezi, veziriazamın elleriyle boğduğu bir çocuğun Celali babasının elindeki peştar ve Paris Komünü’ne Enternasyonal bir ağıt yakan Pierre De Geyter’in evindeki armonyum. Bir denizdi Gezi, Onbeşler’i boğan denize karşı. Siyahın karşısında kızıl, Karadeniz’in karşı kıyısında Sovyetler.

Mehmet’i Ethem’e, 1 Mayıs’ları 31 Mayıs’a ulayan bağlacın adıdır. Düşenler bunun için düştüler; vaktini, yerini, adını bilmedikleri bir isyan için.

Gezi, belki adını bile bilmediği kardeşlerinin, belki adını bile koyamadıkları umudu için ayağa kalkmış halklardır…

***

Gezi Ayaklanmaları’nın ilk yıldönümünde Gezi-Lice-Gülsuyu süreçleri hakkında hazırlanmış ilk monografilerden birini sunuyoruz. Sanki Devrim, bu konudaki çalışmaların çoğunun aksine, bir derleme olarak değil, sürecin birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili iki boyutunu, siyasetini ve kültürünü bütünlüklü olarak işlemek üzere hazırlandı.

Devrim ve Halk diye çağırdığı iki iç içe özneye Gezi İsyanları tarafından sunulan siyasal ve kültürel derslerin bir dökümünü çıkartmak üzere yola çıkan çalışma, iki ana eksen etrafında toplanıyor.

Kitabın ilk yarısını oluşturan Gezi, Halk ve Devrim ekseni, sürecin siyasi analizlerle şerh edilmiş bir seyrini resmederek başlıyor. Gezi’nin Seyri başlığını taşıyan bu ilk ana bölüm direnişin artçı sarsıntılarını da kapsıyor ve sürecin evrelendirmesine ilişkin bir öneri sunuyor. Takip eden bölümlerde yalıtılarak ele alınan unsurlar, burada kronolojik olarak serimleniyor ve sonraki ayrıntılı çözümlemeler için bir zemin oluşturuyor. Gezi’nin İsyanı bölümü, bu toprakların ve dünyanın haklı halk isyanlarıyla Gezi arasındaki soy bağını ortaya koyduktan sonra Gezi’nin Ne’liği ve Kim’liği bölümü direnişin nasıl ve ne olduğu sorusunu yanıtlamaya girişiyor. Ele alınan inceleme nesnesinin bazı unsurlarına odaklanmadan önce bu nesnenin ne olduğunun ve onu ortaya çıkaran öznenin kim olduğu sorularına cevap arayan bölüm, bu konudaki çeşitli konumları tartıştıktan sonra Gezi’nin faşizme karşı bir halk ayaklanması olduğunu -bu tarifteki iki kavramın kavram oluşlarını vurgulayacak- söylüyor.

Kitabın tam ortasında yer alarak önceki ve sonraki üçer bölümün akışını birbirine bağlayan bir damar görevi gören Gezi’nin Devrim Dersleri başlığı, Gezi’den devrim için, devrim yolundaki bir halk adına alınacak derslerinin bir dökümünü çıkarmaya girişiyor. 10 milyonu aşkın insanın katıldığı, 21. Yüzyılın bu ilk büyük ayaklanmasının bir halk olarak hepimiz için, devrim siyaseti güdenler için ve genel olarak sınıf mücadeleleri tarihi için verdiği derslerin eksiksiz bir müfredatını çıkartmanın olanaksız olduğunu teslim eden bu kısım, derslerin halk olma paradigmasında aşikâr etkisi olan yedisine yoğunlaşıyor.

İlk ders, sınıf mücadelesinin önceki evrelerinin hiçbirinde ödenen bedellerin bir etki yaratmadan buharlaşıp uçmadığını, acıların “boşuna çekilmedi”ğini söylüyor. Gezi’nin bir kopuş mu süreklilik mi olduğuna beklenen diyalektik yanıtı veren ve Gezi sloganlarından bazılarının bir “arkeolojisi”ni yapan bu kısmın ardından, direnmenin mümkün olduğu dersi, Çayancı suni denge kavramı ve haklı şiddet bağlamında tartışılıyor. Üçüncü ders “umut ilkesi”nin dirilişine ve “bu halk bizim, bu ülke bizim” duygusunun görkemli geri dönüşüne dair. Kürt hareketinin tereddütlü tutumunu “halklar kardeştir” dersi ışığında tartıştıktan ve “ulusalcı” tabir edilen kesimlerin direnişle bağına değindikten sonra, farklılıklarımızın aynı cephede buluşmaya engel olmadığı, “dayanışmak güzeldir” duygusu ve cepheleşme kavramı etrafında ele alıyor. Altıncı ders, halkın “öz-örgütlülükleri” olarak öne çıkan forum ve meclisleri, Fransız, Sovyet ve sömürge devrimlerine göndermelerle ele aldıktan sonra “biz yönetebiliriz” sonucuna varıyor. Son ders ise “kahreden ve yaratan”, olumsuzlayıcı ve olumlayıcı bir güç olarak Halk olmaya, özneleşmeye dair.

Kitabın ikinci yarısı Gezi’yi Kültür ve Kuram ekseninde tartışmaya açıyor. Burada yer alan üç bölüm yalnızca Gezi’ye özgü değilse de onun “şahsına münhasır” özellikler sergileyen üç kültürel veçheye yöneliyor.

İnternet ve direnişin ilişkisini Hacktivizm ve siber-aktivizm çerçevesinde tartışan Gezi’nin Ağları bölümü, her iki alanda da Gezi’nin kendine özgü biçimler geliştirdiğini ileri sürüyor. Bu süreçte Red Hack giderek bir siber-silahlı-propaganda örgütü gibi davranmaya başlarken SMaktivizm (Sosyal Medya Aktivizmi) adını verdiğimiz yeni bir davranış örüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada hegemonya kurma mücadelesi olarak tanımlanabilecek SMaktivizm’in Gezi’deki baskın rolü dünyadaki “Twitter/Facebook devrimleri” denen hareketlenmelerden bir farklılık arz ediyordu.

Gezi’nin Söylemi ve Mizahı başlığı, Gezi sürecindeki söylemleri, iki yapısalcılık sonrası analiz aracını –metinlerarasılık ve köksap/rizom– postmodern olmayan bir biçimde kullanarak irdeliyor. Direnişte çokça bahsedilen mizah unsurunu, temelde Bergson’un gülme kuramı çerçevesinde çözümleyen bu bölüm, orantısız değil kitlelerin etkileşiminin ve beğenisinin rizomatik ağlarından süzülmüş bir zekâ ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.

İsyanın her veçhesinde karşımıza çıkan kolektiflik olgusu, Gezi’nin sanatı ve estetiği için özellikle önemli bir rol oynadı. Gezi’nin Estetiği bölümü kolektif olanın insan varoluşunun ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyduktan sonra “zaten her zaman” kolektif bir üretim olan sanatın Gezi’deki tezahürünü ve örneklerini tartışıyor.

Büyük bir direnişi ele alan bu küçük çalışmanın eksiklerinin yanı sıra sınırlılıkları da var. Tartışma bilinçli olarak direnişin “iç” ve “dış” politikasını, yani direniş sürecinde halk güçlerinin benimsediği taktiklerle hasmının ulusal ve uluslararası konjonktürdeki konumunu ayrıntılı değerlendirme odağının dışında tutuyor.

***

Gezi devrim kavgamızın çok önemli bir uğrağı ama kendisi bir siyasi ve sosyal devrim değil. “Devrim sanki göz kırptı” diyen o meşhur duvar yazısının sözleriyle, Gezi “sanki devrim”. Ama siyasi ve sosyal yapıda gerçekleşmeyen devrim, halklarımızın zihinsel dünyasında görkemli bir biçimde gerçekleşti. Direniş, zihinlerimizde yarattığı paradigma depremleriyle faşizmin hegemonyasına çok güçlü darbeler vurdu. “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”sa bu yüzden olmayacak.

Ancak, devrim aynı zamanda yeni bir hayatın olasılığını ve olanaklılığını göstermekse Gezi devrimin ta kendisidir. Devrim, sosyal ve siyasi düzeni yeniden örgütlemekse bu bir Devrim gezisidir. Ülkenin ve dünyanın geleceğine kısa bir yolculuk yaptık, ütopyayı gezdik, olmayan ülkenin olduğunu gördük.

“Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar”, paranın geçmediği, dostluğun ve dayanışmanın kullanım değerinin bütün değişim değerlerini alaşağı ettiği, ulusların ve dinlerin kanununun feshedildiği, sınırların ve sınıfların, hem de kafaların içindeki sınır ve sınıflara varıncaya kadar kaldırıldığı bir gelecek var.

Romantiğiz ve gerçekçiyiz, imkânsız bunun için imkânlı. Daha çok inişlerimiz, daha çok çıkışlarımız olacak. Daha çok yenilecek, daha çok çaresiz hissedeceğiz. Sevinçten değil öfkeden ağlayacağımız günler daha ziyade olacak. Ama biz bir geleceği elle tutulur bir düş halinde gördük, onu hiçbir zaman unutmayacağız.

Unutmamak için yürümeye devam edeceğiz. Çünkü şairin dediği gibi: “Yol, yürüyüş öğretir…”

Sanki Devrim: Kaynaklar ve kaynak kullanma usulleri

Sanki_Devrim-Kaynakca3

Kaynaklar

Kaynak kullanımı

Farklı kaynak biçimlerini ne şekilde kullandığımı (kitabın önsözüne yaslanarak) özetliyorum: Kitapta, kendi çalışmalarım da içinde, üzere bütününde üç tür kaynak, iki tür not kullandım.

  • Kendi yazılarım: Kaynakçalar bölümünde, Yazarın burada kullanılan çalışmaları başlığı altında listesini verdiğim kendi metinlerim kitabın ilk grup kaynağını oluşturuyor. Bunları, metnin içinde nadiren referansta bulunarak, serbestçe kullandım.
  • Kitap ve makalelerİkinci grup kaynak, akademik rutinlere uygun olarak gösterilen genellikle kitaplar ve makaleler, az bir kısmı da kaynak niteliğindeki online metinlerden oluşuyor. Bunlara Başvurulan kaynaklar başlığı altında erişilebilir.
  • Çevrimiçi kaynakça ve sonnotlar: Gezi direnişlerinde internetin ve sosyal medyanın oynadığı rol düşünülecek olursa, konu hakkında yazarken yaslandığımız kaynakların önemli bir kısmının internetten gelmesi anlaşılır. Akademik alıntılama rutinleri internet referansları için yöntemler geliştirmiş olsa da, bu tür referansların çok yoğun kullanıldığı böyle bir metnin basılı halini kılçıklandırmamak için numaralı sonnotları kullanmayı tercih ettim; bunlar ‘Sonnotlar ve çevrimiçi kaynaklar’ başlığı altında listeleniyor.
    Çoğumuz gibi ben de kitapların sonundaki notlardan nefret ediyorum. Ama bu sonnotlar ancak bir kaynağın aslına ulaşmak istendiğinde gerekli olacaklar, dolayısıyla Sanki Devrim okuru, kitabı okuduğu esnada, numaralı dipnotların hepsini yok sayabilir.
    Verilen bir çevrimiçi kaynağın aslına ulaşmak isteyenler, ister o yazının yazarı ve adını tırnak içinde bir arama motorunda aratarak (örnek bir arama şurada) isterse bu sayfada yer alan bağlantılara tıklayarak kaynağa erişebilir. Kitap yayımlandığı zaman 10 aylık bir çalışmanın ürünüydü. Bu arada verilen linklerin “ölmemiş” olduğunu umuyorum.
  • Dipnotlar: Sonnotları böylece çevrimiçi kaynakça olarak kullanırken a, b, c… diye giden sayfa altı notları ise, alışıldık dipnot mantığına uygun bir biçimde, ana metne açtığım parantezler olarak değerlendirdim.

Sanki Devrim’de Kullanılan Kaynaklar (kitaplar, dergiler, makaleler)

Sanki_Devrim-KitapKaynakca3

Sanki Devrim‘in kaynakçası üç ana bölümden oluşuyor:

Aşağıdaki ‘Başvurulan kaynaklar‘ başlığı altındaki referanslar, akademik rutinlere uygun olarak gösterilen genellikle kitaplar ve makaleler, az bir kısmı da kaynak niteliğindeki online metinlerden oluşuyor. Bunlara ‘Başvurulan kaynaklar’  başlığı altında erişilebilir.

Başvurulan kaynaklar

Kitaplar

Abascal, Ernesto Goméz. İkiz Kulelerden Arap Baharı’na Ortadoğu’da İmparatorluğun Sonbaharı. Çeviren Süleyman Altunoğlu ve Barış Yıldırım. Ankara: Nota Bene, 2013.

Aktulum, Kubilây. Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi, 1999.

Althusser, Louis. «Devrim Silahı Olarak Felsefe.» Aydınlık Sosyalist Dergi, no. 6 (Nisan 1969).

—. Essays in Self-Criticism. Çeviren Grahame Lock. Londra: NLB, 1976.

Atay, Oğuz. Tutunamayanlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Bakhtin, Mikhail. Karnavaldan Romana: Edebiyat Dil Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar. Düzenleyen Sibel İrzik. Çeviren Cem Soydemir. İstanbul: Ayrıntı, 2001.

—. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Çeviren Caryl Emerson. Minneapolis-Londra: University of Minnesota Press, 1999.

—. Speech, Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press, 2004.

Banko, Meltem, ve Ali Rıza Babaoğlan. Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi (e-kitap). http://geziparkikitabi.com/, 2013.

Beer, Max. Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi. Çeviren Zühtü Uray. İstanbul: Kitap Yayınları, 1969.

Bergson, Henri. Gülme: Komiğin Anlamı Üzerine Deneme. Çeviren Mustafa Şekip Tunç. Ankara: MEB Yayınları, 1945.

Bilgiç, Esra Ercan, ve Zehra Kafkaslı. Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne istiyorum? #direngeziparkı Anketi Sonuç Raporu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

Bilinmiyor. Gazi: Gecekondulardan Geliyor Halk. İstanbul: Haziran Yayıncılık, 1996?

Boran. Zafer Yolunda 1. İstanbul: Boran Yayınevi, 2000.

Buğlalılar, Eren. Kadife Koltuktan Amele Pazarına: Türkiye’de Politik Tiyatronun Oluşumu 1960-1971 [Yayıma Hazırlanıyor]. İstanbul: Tavır Yayınları, 2013.

Butler, Judith. Frames of War: When Is Life Grievable. Londra: Verso, 2009.

Carlson, Marvin. Tiyatro Teorileri. Çeviren Barış Yıldırım ve Eren Buğlalılar. Ankara: De Ki Yayınları, 2008.

Cevahir, Hüseyin. Küba Devrimi Üzerine. İstanbul: Evren Yayınları, 1976.

Chamberlin, William Henry. Collectivism: A False Utopia. New York: The Macmillan Company, 1937.

Çayan, Mahir. Bütün Yazılar. İstanbul: Boran Yayınevi, 2004.

Debray, Régis. Révolution dans la révolution?: lutte armée et lutte politique en Amérique latine. Paris: François Maspéro, 1967.

Deleuze, Gilles, ve Félix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia . Çeviren Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Dimitrov, Georgi. Antifaşist Halk Cephesi Üzerine. 2013. http://www.st-cyprus.co.uk/lenin/7nciDEFTER/5_4.htm (Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir).

Engels, Friedrich. Komünizmin İlkeleri. Cilt I, Marks-Engels: Seçme Yapıtlar içinde, yazan Karl Marx ve Friedrich Engels, 99-117. Ankara, 1976.

Friedman, Ken. «Fluxus Performance.» The Art of Performance: A Critical Anthology içinde, düzenleyen Gregory Battcock ve Robert Nickas, 38-44. ubueditions (E.P.Dutton, Inc.), 1984 (2010).

Giap, Vo Nguyen. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. Aşama Yayınları, 1974.

Gold, Gerry, ve Paul Feldman. Beyond Resistance: Fight the cuts, Build People’s Assemblies. Londra: A World to Win, 2010.

Göztepe, Özay, ed. Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler. Ankara: Nota Bene, 2013.

Guevara, Ernesto, ve David Deutschmann. Che Guevara Reader. New York: Ocean Press, 2003.

Habermas, Jürgen, Sara Lennox, ve Frank Lennox. «The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964).» New German Critique , no. 3 (1974): 49-55.

Hardt, Michael, ve Antonio Negri. «Declaration.» Negri in English. Mayıs 2012. http://antonionegriinenglish.files.wordpress.com/2012/05/93152857-hardt-negri-declaration-2012.pdf (Ekim 25, 2013 tarihinde erişilmiştir).

—. Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi. Çeviren Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı, 2004.

Harvey, David. Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution. Londra-New York: Verso, 2012.

Hegel, Georg Wilhelm. Tinin Görüngübilimi. Çeviren Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi, 1986.

Hesiod. Works and Days. Çeviren Hugh G. Evelyn-White. Berkeley-Los Angeles-Londra: University of California Press, 1996.

Hikmet, Nâzım. Memleketimden İnsan Manzaraları. İstanbul: Adam Yayınları, 1998.

—. Tüm Eserleri: Şiirler 2. İstanbul: Özal Basımevi, 1978.

Karataş, Dursun. Seçme Yazılar. İstanbul: Boran Yayınevi, 2009.

Keleş, Ali Rıza, ve Yetkin Sal. Hack Kültürü ve Hactivism: Yeni bir Siyaset Biçimi – Mustafa Akgül’e Armağan. İstanbul: Alternatif Bilişim, 2013.

KONDA, ed. «Gezi Parkı Araştırması: Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?» 2013. http://t24.com.tr/files/GeziParkıFinal.pdf (Ağustos 10, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Kongar, Emre, ve Aykut Küçükkaya. Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün: Gezi Direnişi. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2013.

Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago ve Londra: The University of Chicago Press, 1996.

Lefebvre, Henri. Kentsel Devrim. Çeviren Selim Sezer. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2013.

Legard, Sveinung. «Popular Assemblies in Revolts and Revolutions.» New Compass. 8 Temmuz 2011. http://new-compass.net/articles/popular-assemblies-revolts-and-revolutions (Eylül 24, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Lenin, V. I. Seçme Eserler. Cilt IX. İstanbul: İnter Yayınları, 1997.

—. Ne Yapmalı. Çeviren Muzaffer Ardos. Ankara: Sol Yayınları, 1977.

Machiavelli, Niccolo. Hükümdar. Çeviren Yusuf Adil Egeli. Ankara: Yıldız Matbaası, 1955.

Marx, Karl, ve Friedrich Engels. Alman İdeolojisi. Çeviren Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 1976.

—. Felsefe İncelemeleri. Çeviren Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 1975.

—. Fransa’da Sınıf Savaşımları 1848-1850. Cilt I, Seçme Yapıtlar içinde, yazan Karl Marx ve Friedrich Engels, 226-362. Ankara: Sol Yayınları, 1979.

Ovid. «Metamorphoses by Ovid.» The Internet Classics Archive. 1994-2009. http://classics.mit.edu/Ovid/metam.1.first.html (Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir).

Regis Debray, J. Quartim. Devrimde Devrim – Regis Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi. Eriş Yayınları, 2003.

Rostovtzeff, Mikhail. Çeviren J.D. Duff. Cilt 1: The Orient and Greece. Manhattan: Biblo & Tannen Publishers, 1926.

Stimson, Blake, ve Gregory Sholette, . Collectivism After Modernism: The Art of Social Imagination after 1945. Mineeapolis-Londra: University of Minnesota Press, 2007.

Storck, Madeline. «The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January 2011 Egyptian Uprising .» Yayımlanmamış mastır tezi. St Andrews, İskoçya: University of St Andrews , 20 Aralık 2011.

Sülker, Kemal. Türkiye’yi Sarsan İki Uzun Gün: 15-16 Haziran. Ankara: V Yayınları, 1987.

Vergilius. Bucolica’lar, Georgica’lar: Bütün Eserleri-I. Çeviren Türkân Uzel. Ankara: Öteki Yayınevi, 1998.

Weber, Carl. «Brecht’s Concept of Gestus and American Performance Tradition.» Brecht Sourcebook içinde, düzenleyen Carol Martin ve Henry Bial, 41-46. Londra-New York: Routledge, 2000.

Weber, Hermann, ed. III. Enternasyonal 1919-1943 Belgeler. Çeviren Ümit Kıvanç. İstanbul: Belge Yayınları, 1979.

Yetkin, Çetin. Türk Halk Eylemleri ve Devrimler. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş dördüncü baskı. Ankara: Ümit Yayıncılık, 1996.

Zedung, Mao. Seçme Eserler. Cilt I. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1979.

Zweig, Stefan. Yıldızın Parladığı Tarihsel Anlar: On Dört Tarihsel Minyatür. Çeviren Deniz Banoğlu. İstanbul: Yordam Kitap, 2013.

Dergiler ve makaleler

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş. no. 368. İstanbul: Ozan Yayıncılık, 9 Haziran 2013.

Baysoy, Cengiz. «Temsil’e karşı ifade’nin arzu makinesi: Çokluk.» Otonom, no. 28 (Temmuz-Eylül 2013): 2-3.

Bilinmiyor. «Türkiye’de Mizah Dergileri Tarihi – 2.» Vuub. 26 Haziran 2013. http://www.vuub.net/26/06/2013/turkiyede-mizah-dergileri-tarihi-2/ (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Bilişim. no. 156. Türkiye Bilişim Derneği, 2013.

Birikim. no. 291-292. İstanbul: Birikim Yayıncılık, Ağustos 2013.

El-Nawawy, Mohammed, ve Sahar Khamis. «Political Activism 2.0: Comparing the Role of Social Media in Egypt’s “Facebook Revolution” and Iran’s “Twitter Uprising”.» CyberOrient (Online dergi) (Virtual Middle East) 6, no. 1 (2012).

Edebiyatta Üç Nokta (Gezi Özel Sayısı: #dirensanat). no. 10. 2013.

Express. İstanbul: Birbirbir.Org, Haziran-Temmuz 2013.

Gezi Antolojisi: Eylemlerden en yaratıcı mesajlar, kareler. İstanbul: Doğan Burda Dergi, Temmuz 2013.

«Gündemden Çıkan Sanat.» Tempo (Gezi Sanatı eki), no. 55 (Ağustos 2013): 2.

Kök, Selcen, ve Mehmet Tekerek. «II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu: Sokak Siyasetinden Sosyal Ağlara Yeni Aktivizm: Arap Baharı Deneyimi.» İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi . Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2012. 59-64.

Marx, Karl. «Economic Manuscripts: Comments on James Mill by Karl Marx.» Marxist Internet Archive. 2000. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/james-mill/ (Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir).

Notos. no. 41. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi, Ağustos-Eylül 2013.

Otonom. Üç aylık yerel süreli yayın. no. 28. Temmuz-Eylül 2013.

Penguen Gezi. Özel çapulcu arşivi. no. 2013/01. İstanbul: Getto Basın Yayın, Ağustos-Ekim 2013.

Tempo Özel Gezi Sayısı. İstanbul: Doğan Burda Dergi, Temmuz 2013.

Tez-Koop-İş. «Dünya’da ve Türkiye’de Sendikal Hareketin Kısa Tarihi.» Tez-Koop-İş. 2013? http://www.tezkoopis.org/yayin/egitim/6.pdf (Ekim 2013 tarihinde erişilmiştir).

«Türkiye’de Mizah Dergileri Tarihi – 2.» Vuub. 26 Haziran 2013. http://www.vuub.net/26/06/2013/turkiyede-mizah-dergileri-tarihi-2/ (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Yılmazoğlu, Emre. «Türkiye’de Mizah Yayıncılığının Kısa Tarihi.» Gündoğusu Sanat ve Düşün Dergisi. 2013. http://www.gundogusu.net/emre-yilmazoglu/turkiyede-mizah-yayinciliginin-kisa-tarihi.html (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Yılmaz, Gaye. «#RTEnindeğirmeninesutaşımadandirenmek.» Sıcak Haziran: Sonraki direnişe mektup içinde, düzenleyen Nuray Sancar, 35-43. İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2013.

Zafer Yolunda Kurtuluş. İstanbul: Nisan Yayıncılık, 23 Eylül 1995.

Yazarın Sanki Devrim’de kullanılan çalışmaları

Sanki_Devrim-BY-YazilarSanki Devrim’in kaynakçası üç ana bölümden oluşuyor.

Bu yazılardan web’de yer alanları özetleriyle görmek için tıklayın

Önceki yazılar

Yıldırım, Barış. «Bugüne sanatla bakmak.» Evrensel Kültür, Ekim 2008. [Bu siteden erişilebilir.]

—. «Bilgeliğin üç düzeyi ya da slogan edebiyatından yana.» Evrensel Kültür, Kasım 2009. [Bu siteden erişilebilir.]

—. «12-28-19 ya da Egemenin Haklı ama Her Nedense Buruk Sevincinin Şifresi.» Haber Fabrikası (Fraksiyon). 12 Mart 2011.  (http://www.haberfabrikasi.org/s/?p=10101). http://fraksiyon.org/12-28-19-ya-da-egemenin-hakli-ama-her-nedense-buruk-sevincinin-sifresi/

—. «Bir Mezarlık İçin Islık Senfonisi (1): Faşizmi Reddetmenin Rahatlatıcı Hafifliği.» Haber Fabrikası. 17 Şubat 2012. http://www.haberfabrikasi.org/s/?p=17253 (http://fraksiyon.org/bir-mezarlk-islk-senfonisi-1-faizmi-reddetmenin-rahatlatc-hafiflii/).

—. «Bir Mezarlık için Islık Senfonisi (2): Yeni-Sömürgecilik, Çarpık Kapitalizm ve Faşizm.» Haber Fabrikası. 24 Şubat 2012. http://www.haberfabrikasi.org/s/?p=17377 (http://fraksiyon.org/bir-mezarlk-iin-islk-senfonisi-2-yenismrgecilik-arpk-kapitalizm-ve-faizm/).

—. «Altınçağ: Bayramların Bayramı.» Fraksiyon. 24 Ekim 2012. http://fraksiyon.org/altna-bayramlarn-bayram/

—. «Sinema ve İnsan Yüzü: István Szábo.» Altyazı, no. 124 (Ocak 2013). [Bu siteden erişilebilir.]

Gezi yazıları

Yıldırım, Barış. «Gezi’nerek Sanat: Bir elim sanatta, bir elim gazda.» Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler içinde, düzenleyen Özay Göztepe, 265-276. Ankara: Nota Bene, 2013.

—. «#OccupyGezi.» MRZine. Düzenleyen Yoshie Furuhashi. Monthly Review Foundation. 31 Mayıs 2013. http://mrzine.monthlyreview.org/2013/yildirim310513.html.

—. «Amed ve Gazi, Devrim Gezi’sine!» Fraksiyon. 1 Haziran 2013. http://fraksiyon.org/amed-ve-gazi-devrim-gezisine/.

—. «Leila Khaled’s Message from Amed/Diyarbakır to #OccupyGezi.» MRZine. Düzenleyen Yoshie Furuhashi. Monthly Review Foundation. 2 Haziran 2013. http://mrzine.monthlyreview.org/2013/khaled020613.html.

—. «Panikçinin Ağzına Terlikle Vurun!» Fraksiyon. 4 Haziran 2013. http://fraksiyon.org/panikcinin-agzina-terlikle-vurun/.

—. «‘Bekle sönsün yavaş yavaş’a karşı: Genel Grev Genel Direniş.» Fraksiyon. 4 Haziran 2013. http://fraksiyon.org/bekle-sonsun-yavas-yavasa-karsi-genel-grev-genel-direnis/.

—. «Bu isyanın en büyük gücü ve en büyük güçsüzlüğü: Örgütsüzlük.» Fraksiyon. 10 Haziran 2013. http://fraksiyon.org/bu-isyanin-gucu-ve-gucsuzlugu-orgutsuzluk/.

—. «We Need Your Solidarity With #OccupyGezi Now!» MRZine. Düzenleyen Yoshie Furuhashi. Monthly Review Foundation . 16 Haziran 2013. http://mrzine.monthlyreview.org/2013/yildirim160613.html.

—. «#DirenLice: A Milestone in Solidarity Between Kurds and Turks.» MRZine. Düzenleyen Yoshie Furuhashi. Monthly Review Foundation. 2 Temmuz 2013. http://mrzine.monthlyreview.org/2013/yildirim020713.html.

—. «#Duraninsan yok ki yüzü, zulme çarpan bir slogan.» Mesele, no. 79 (Temmuz 2013).

—. «Gezi’nin bedel ödeyenleri için dayanışma bayrağı daha daha yukarı.» Fraksiyon. 11 Temmuz 2013. http://fraksiyon.org/gezinin-bedel-odeyenleri-icin-dayanisma-bayragi-daha-daha-yukari/.

—. «Her yer Taksim, Adeviyye dahil!» Fraksiyon. 17 Ağustos 2013. http://fraksiyon.org/her-yer-taksim-adeviyye-dahil/.

—. «Gezi, sanat ve kolektivizm: Her yer sanat herkes sanatçı.» Mesele, no. 81 (Eylül 2013).

—. «Eylül Sendromu.» Bianet. 3 Eylül 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/149605-eylul-sendromu.

—. «Eylül sendromu ve Gezi’nin ilk mahkemesi: 10 Eylül İzmir.» Fraksiyon. 10 Eylül 2013. http://fraksiyon.org/eylul-sendromu-gezi-mahkemes/.

—. «Eylüle Haziran Geldi.» Fraksiyon. 10 Eylül 2013. http://fraksiyon.org/eylule-haziran-geldi/.

—. «Eylüle haziran geldi – Barış Yıldırım (fraksiyon.org).» Sendika.org. 10 Eylül 2013. http://www.sendika.org/2013/09/eylule-haziran-geldi-baris-yildirim-fraksiyon-org/.

—. «Hangi Toprak Alsın Sizi?» Fraksiyon. 30 Ekim 2013. http://fraksiyon.org/hangi-toprak-alsin-sizi/.

—. «Tayyip Erdoğan’ın Hamartia’sı» Fraksiyon. 25 Aralık 2013. http://fraksiyon.org/tayyip-erdoganin-hamartiasi/ (* Kitapta bağlantı yanlış verilmiş)

—. «Seçim Bi Dur Allahını Seversen Zaten Ortalık Karışık!» Fraksiyon. 21 Ocak 2014. http://fraksiyon.org/secim-bidur-allahini-seversen-zaten-ortalik-karisik/.

—. «Ukrayna’da Direniş Kazandı, Ya Halk?» Fraksiyon. 27 Ocak 2014. http://fraksiyon.org/ukraynada-direnis-kazandi-ya-halk/.

—. «İşte Biz Bu Hırsız Sürüsüne Direndik» Fraksiyon. 25 Şubat 2014. http://fraksiyon.org/iste-biz-bu-hirsiz-surusune-direndik/.

—. «Ayaklanma Sosyalist Bir Sanattır: Rabia, Ukrayna, Venezuela, Rojava» Fraksiyon. 26 Şubat 2014. http://fraksiyon.org/ayaklanma-sosyalist-bir-sanattir-rabia-ukrayna-venezuela-rojava/.

—. «Berkin’in Uyanacağı Sabah…» Fraksiyon. 11 Mart 2014. http://fraksiyon.org/berkinin-uyanacagi-sabah/.

—. «Berkin Elvan Sözlüğü» Fraksiyon. 12 Mart 2014. http://fraksiyon.org/berkin-elvan-sozlugu/.

—. «Okmeydanı Emri Berkin’den Alır» Fraksiyon. 14 Mart 2014. http://fraksiyon.org/okmeydani-emri-berkinden-alir/.

—. «Ne Seçimi?» Fraksiyon. 19 Mart 2014. http://fraksiyon.org/ne-secimi/.

—. «Seçimler Nasıl Giderse Gitsin Sizin Havanız Gezi’den Essin» Fraksiyon. 29 Mart 2014. http://fraksiyon.org/secimler-nasil-giderse-gitsin-sizin-havaniz-geziden-essin/.

Bu yazılardan web’de yer alanlar ve özetleri

//storify.com/prometeatro/sanki-devrim-by-kaynakca/embed?header=false&border=false//storify.com/prometeatro/sanki-devrim-by-kaynakca.js?header=false&border=false

[<a href=”//storify.com/prometeatro/sanki-devrim-by-kaynakca” target=”_blank”>View the story “Barış Yıldırım: Sanki Devrim’de kullanılan yazılar ” on Storify</a>]