SMaktivizm: Sosyal ağlarda hegemonya kurma mücadelesi

Sanki Devrim, Bir Devrim Gezi’sinden Notlar, s. 185-192’ten alınan ve sosyal medyada verilen hegemonya kurma mücadelesi için SMaktivizm kavramını öneren bubölüm, Karaburun Ekonomi Politik Okulu’ndaki dersin (Halk İçin Yazmak: Sosyal Ağların Ekonomi Politiği ve Sosyal Medya Aktivizmi/Necati Duran & Barış Yıldırım) materyali olarak Yazılama’da yayımlanıyor.  Okumaya devam et “SMaktivizm: Sosyal ağlarda hegemonya kurma mücadelesi”

Dünyada ve Gezi’de sosyal ağların direnişçi işlevleri

Sanki Devrim, Bir Devrim Gezi’sinden Notlar, s. 180-185’ten alınan ve direnişlerde sosyal medyanın oynayabileceği rolleri tartışan bu bölüm, Karaburun Ekonomi Politik Okulu’ndaki dersin (Halk İçin Yazmak: Sosyal Ağların Ekonomi Politiği ve Sosyal Medya Aktivizmi/Necati Duran & Barış Yıldırım) materyali olarak Yazılama’da yayımlanıyor.    Okumaya devam et “Dünyada ve Gezi’de sosyal ağların direnişçi işlevleri”

Sanki Devrim: Tanıtım

sanki_devrim_ONKAPAK_02-b
Tanıtım, Nota Bene Yayınları Web sitesinden alındı.

Mahir’in gördüğü düştü Gezi, İbo’nun sezdiği altın çağ. Deniz’in sehpada son haykırdığı, Mazlum’un hücre demirine ateşten bir bayrak gibi astığı. Kuşaklar boyunca bir karanfil tarlası halinde düşen devrimcilerin yenilgide, tutsaklıkta, ölümde ele -ve bazen söze bile- vermedikleri umuttu.

Pir Sultan’ın çaldığı sazdı Gezi, veziriazamın elleriyle boğduğu bir çocuğun Celali babasının elindeki peştar ve Paris Komünü’ne Enternasyonal bir ağıt yakan Pierre De Geyter’in evindeki armonyum. Bir denizdi Gezi, Onbeşler’i boğan denize karşı. Siyahın karşısında kızıl, Karadeniz’in karşı kıyısında Sovyetler.

Mehmet’i Ethem’e, 1 Mayıs’ları 31 Mayıs’a ulayan bağlacın adıdır. Düşenler bunun için düştüler; vaktini, yerini, adını bilmedikleri bir isyan için.

Gezi, belki adını bile bilmediği kardeşlerinin, belki adını bile koyamadıkları umudu için ayağa kalkmış halklardır…

***

Gezi Ayaklanmaları’nın ilk yıldönümünde Gezi-Lice-Gülsuyu süreçleri hakkında hazırlanmış ilk monografilerden birini sunuyoruz. Sanki Devrim, bu konudaki çalışmaların çoğunun aksine, bir derleme olarak değil, sürecin birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili iki boyutunu, siyasetini ve kültürünü bütünlüklü olarak işlemek üzere hazırlandı.

Devrim ve Halk diye çağırdığı iki iç içe özneye Gezi İsyanları tarafından sunulan siyasal ve kültürel derslerin bir dökümünü çıkartmak üzere yola çıkan çalışma, iki ana eksen etrafında toplanıyor.

Kitabın ilk yarısını oluşturan Gezi, Halk ve Devrim ekseni, sürecin siyasi analizlerle şerh edilmiş bir seyrini resmederek başlıyor. Gezi’nin Seyri başlığını taşıyan bu ilk ana bölüm direnişin artçı sarsıntılarını da kapsıyor ve sürecin evrelendirmesine ilişkin bir öneri sunuyor. Takip eden bölümlerde yalıtılarak ele alınan unsurlar, burada kronolojik olarak serimleniyor ve sonraki ayrıntılı çözümlemeler için bir zemin oluşturuyor. Gezi’nin İsyanı bölümü, bu toprakların ve dünyanın haklı halk isyanlarıyla Gezi arasındaki soy bağını ortaya koyduktan sonra Gezi’nin Ne’liği ve Kim’liği bölümü direnişin nasıl ve ne olduğu sorusunu yanıtlamaya girişiyor. Ele alınan inceleme nesnesinin bazı unsurlarına odaklanmadan önce bu nesnenin ne olduğunun ve onu ortaya çıkaran öznenin kim olduğu sorularına cevap arayan bölüm, bu konudaki çeşitli konumları tartıştıktan sonra Gezi’nin faşizme karşı bir halk ayaklanması olduğunu -bu tarifteki iki kavramın kavram oluşlarını vurgulayacak- söylüyor.

Kitabın tam ortasında yer alarak önceki ve sonraki üçer bölümün akışını birbirine bağlayan bir damar görevi gören Gezi’nin Devrim Dersleri başlığı, Gezi’den devrim için, devrim yolundaki bir halk adına alınacak derslerinin bir dökümünü çıkarmaya girişiyor. 10 milyonu aşkın insanın katıldığı, 21. Yüzyılın bu ilk büyük ayaklanmasının bir halk olarak hepimiz için, devrim siyaseti güdenler için ve genel olarak sınıf mücadeleleri tarihi için verdiği derslerin eksiksiz bir müfredatını çıkartmanın olanaksız olduğunu teslim eden bu kısım, derslerin halk olma paradigmasında aşikâr etkisi olan yedisine yoğunlaşıyor.

İlk ders, sınıf mücadelesinin önceki evrelerinin hiçbirinde ödenen bedellerin bir etki yaratmadan buharlaşıp uçmadığını, acıların “boşuna çekilmedi”ğini söylüyor. Gezi’nin bir kopuş mu süreklilik mi olduğuna beklenen diyalektik yanıtı veren ve Gezi sloganlarından bazılarının bir “arkeolojisi”ni yapan bu kısmın ardından, direnmenin mümkün olduğu dersi, Çayancı suni denge kavramı ve haklı şiddet bağlamında tartışılıyor. Üçüncü ders “umut ilkesi”nin dirilişine ve “bu halk bizim, bu ülke bizim” duygusunun görkemli geri dönüşüne dair. Kürt hareketinin tereddütlü tutumunu “halklar kardeştir” dersi ışığında tartıştıktan ve “ulusalcı” tabir edilen kesimlerin direnişle bağına değindikten sonra, farklılıklarımızın aynı cephede buluşmaya engel olmadığı, “dayanışmak güzeldir” duygusu ve cepheleşme kavramı etrafında ele alıyor. Altıncı ders, halkın “öz-örgütlülükleri” olarak öne çıkan forum ve meclisleri, Fransız, Sovyet ve sömürge devrimlerine göndermelerle ele aldıktan sonra “biz yönetebiliriz” sonucuna varıyor. Son ders ise “kahreden ve yaratan”, olumsuzlayıcı ve olumlayıcı bir güç olarak Halk olmaya, özneleşmeye dair.

Kitabın ikinci yarısı Gezi’yi Kültür ve Kuram ekseninde tartışmaya açıyor. Burada yer alan üç bölüm yalnızca Gezi’ye özgü değilse de onun “şahsına münhasır” özellikler sergileyen üç kültürel veçheye yöneliyor.

İnternet ve direnişin ilişkisini Hacktivizm ve siber-aktivizm çerçevesinde tartışan Gezi’nin Ağları bölümü, her iki alanda da Gezi’nin kendine özgü biçimler geliştirdiğini ileri sürüyor. Bu süreçte Red Hack giderek bir siber-silahlı-propaganda örgütü gibi davranmaya başlarken SMaktivizm (Sosyal Medya Aktivizmi) adını verdiğimiz yeni bir davranış örüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada hegemonya kurma mücadelesi olarak tanımlanabilecek SMaktivizm’in Gezi’deki baskın rolü dünyadaki “Twitter/Facebook devrimleri” denen hareketlenmelerden bir farklılık arz ediyordu.

Gezi’nin Söylemi ve Mizahı başlığı, Gezi sürecindeki söylemleri, iki yapısalcılık sonrası analiz aracını –metinlerarasılık ve köksap/rizom– postmodern olmayan bir biçimde kullanarak irdeliyor. Direnişte çokça bahsedilen mizah unsurunu, temelde Bergson’un gülme kuramı çerçevesinde çözümleyen bu bölüm, orantısız değil kitlelerin etkileşiminin ve beğenisinin rizomatik ağlarından süzülmüş bir zekâ ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.

İsyanın her veçhesinde karşımıza çıkan kolektiflik olgusu, Gezi’nin sanatı ve estetiği için özellikle önemli bir rol oynadı. Gezi’nin Estetiği bölümü kolektif olanın insan varoluşunun ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyduktan sonra “zaten her zaman” kolektif bir üretim olan sanatın Gezi’deki tezahürünü ve örneklerini tartışıyor.

Büyük bir direnişi ele alan bu küçük çalışmanın eksiklerinin yanı sıra sınırlılıkları da var. Tartışma bilinçli olarak direnişin “iç” ve “dış” politikasını, yani direniş sürecinde halk güçlerinin benimsediği taktiklerle hasmının ulusal ve uluslararası konjonktürdeki konumunu ayrıntılı değerlendirme odağının dışında tutuyor.

***

Gezi devrim kavgamızın çok önemli bir uğrağı ama kendisi bir siyasi ve sosyal devrim değil. “Devrim sanki göz kırptı” diyen o meşhur duvar yazısının sözleriyle, Gezi “sanki devrim”. Ama siyasi ve sosyal yapıda gerçekleşmeyen devrim, halklarımızın zihinsel dünyasında görkemli bir biçimde gerçekleşti. Direniş, zihinlerimizde yarattığı paradigma depremleriyle faşizmin hegemonyasına çok güçlü darbeler vurdu. “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”sa bu yüzden olmayacak.

Ancak, devrim aynı zamanda yeni bir hayatın olasılığını ve olanaklılığını göstermekse Gezi devrimin ta kendisidir. Devrim, sosyal ve siyasi düzeni yeniden örgütlemekse bu bir Devrim gezisidir. Ülkenin ve dünyanın geleceğine kısa bir yolculuk yaptık, ütopyayı gezdik, olmayan ülkenin olduğunu gördük.

“Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar”, paranın geçmediği, dostluğun ve dayanışmanın kullanım değerinin bütün değişim değerlerini alaşağı ettiği, ulusların ve dinlerin kanununun feshedildiği, sınırların ve sınıfların, hem de kafaların içindeki sınır ve sınıflara varıncaya kadar kaldırıldığı bir gelecek var.

Romantiğiz ve gerçekçiyiz, imkânsız bunun için imkânlı. Daha çok inişlerimiz, daha çok çıkışlarımız olacak. Daha çok yenilecek, daha çok çaresiz hissedeceğiz. Sevinçten değil öfkeden ağlayacağımız günler daha ziyade olacak. Ama biz bir geleceği elle tutulur bir düş halinde gördük, onu hiçbir zaman unutmayacağız.

Unutmamak için yürümeye devam edeceğiz. Çünkü şairin dediği gibi: “Yol, yürüyüş öğretir…”

Sanki Devrim: Kaynaklar ve kaynak kullanma usulleri

Sanki_Devrim-Kaynakca3

Kaynaklar

Kaynak kullanımı

Farklı kaynak biçimlerini ne şekilde kullandığımı (kitabın önsözüne yaslanarak) özetliyorum: Kitapta, kendi çalışmalarım da içinde, üzere bütününde üç tür kaynak, iki tür not kullandım.

 • Kendi yazılarım: Kaynakçalar bölümünde, Yazarın burada kullanılan çalışmaları başlığı altında listesini verdiğim kendi metinlerim kitabın ilk grup kaynağını oluşturuyor. Bunları, metnin içinde nadiren referansta bulunarak, serbestçe kullandım.
 • Kitap ve makalelerİkinci grup kaynak, akademik rutinlere uygun olarak gösterilen genellikle kitaplar ve makaleler, az bir kısmı da kaynak niteliğindeki online metinlerden oluşuyor. Bunlara Başvurulan kaynaklar başlığı altında erişilebilir.
 • Çevrimiçi kaynakça ve sonnotlar: Gezi direnişlerinde internetin ve sosyal medyanın oynadığı rol düşünülecek olursa, konu hakkında yazarken yaslandığımız kaynakların önemli bir kısmının internetten gelmesi anlaşılır. Akademik alıntılama rutinleri internet referansları için yöntemler geliştirmiş olsa da, bu tür referansların çok yoğun kullanıldığı böyle bir metnin basılı halini kılçıklandırmamak için numaralı sonnotları kullanmayı tercih ettim; bunlar ‘Sonnotlar ve çevrimiçi kaynaklar’ başlığı altında listeleniyor.
  Çoğumuz gibi ben de kitapların sonundaki notlardan nefret ediyorum. Ama bu sonnotlar ancak bir kaynağın aslına ulaşmak istendiğinde gerekli olacaklar, dolayısıyla Sanki Devrim okuru, kitabı okuduğu esnada, numaralı dipnotların hepsini yok sayabilir.
  Verilen bir çevrimiçi kaynağın aslına ulaşmak isteyenler, ister o yazının yazarı ve adını tırnak içinde bir arama motorunda aratarak (örnek bir arama şurada) isterse bu sayfada yer alan bağlantılara tıklayarak kaynağa erişebilir. Kitap yayımlandığı zaman 10 aylık bir çalışmanın ürünüydü. Bu arada verilen linklerin “ölmemiş” olduğunu umuyorum.
 • Dipnotlar: Sonnotları böylece çevrimiçi kaynakça olarak kullanırken a, b, c… diye giden sayfa altı notları ise, alışıldık dipnot mantığına uygun bir biçimde, ana metne açtığım parantezler olarak değerlendirdim.

Sanki Devrim’de Kullanılan Kaynaklar (kitaplar, dergiler, makaleler)

Sanki_Devrim-KitapKaynakca3

Sanki Devrim‘in kaynakçası üç ana bölümden oluşuyor:

Aşağıdaki ‘Başvurulan kaynaklar‘ başlığı altındaki referanslar, akademik rutinlere uygun olarak gösterilen genellikle kitaplar ve makaleler, az bir kısmı da kaynak niteliğindeki online metinlerden oluşuyor. Bunlara ‘Başvurulan kaynaklar’  başlığı altında erişilebilir.

Başvurulan kaynaklar

Kitaplar

Abascal, Ernesto Goméz. İkiz Kulelerden Arap Baharı’na Ortadoğu’da İmparatorluğun Sonbaharı. Çeviren Süleyman Altunoğlu ve Barış Yıldırım. Ankara: Nota Bene, 2013.

Aktulum, Kubilây. Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi, 1999.

Althusser, Louis. «Devrim Silahı Olarak Felsefe.» Aydınlık Sosyalist Dergi, no. 6 (Nisan 1969).

—. Essays in Self-Criticism. Çeviren Grahame Lock. Londra: NLB, 1976.

Atay, Oğuz. Tutunamayanlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Bakhtin, Mikhail. Karnavaldan Romana: Edebiyat Dil Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar. Düzenleyen Sibel İrzik. Çeviren Cem Soydemir. İstanbul: Ayrıntı, 2001.

—. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Çeviren Caryl Emerson. Minneapolis-Londra: University of Minnesota Press, 1999.

—. Speech, Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press, 2004.

Banko, Meltem, ve Ali Rıza Babaoğlan. Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi (e-kitap). http://geziparkikitabi.com/, 2013.

Beer, Max. Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi. Çeviren Zühtü Uray. İstanbul: Kitap Yayınları, 1969.

Bergson, Henri. Gülme: Komiğin Anlamı Üzerine Deneme. Çeviren Mustafa Şekip Tunç. Ankara: MEB Yayınları, 1945.

Bilgiç, Esra Ercan, ve Zehra Kafkaslı. Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne istiyorum? #direngeziparkı Anketi Sonuç Raporu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

Bilinmiyor. Gazi: Gecekondulardan Geliyor Halk. İstanbul: Haziran Yayıncılık, 1996?

Boran. Zafer Yolunda 1. İstanbul: Boran Yayınevi, 2000.

Buğlalılar, Eren. Kadife Koltuktan Amele Pazarına: Türkiye’de Politik Tiyatronun Oluşumu 1960-1971 [Yayıma Hazırlanıyor]. İstanbul: Tavır Yayınları, 2013.

Butler, Judith. Frames of War: When Is Life Grievable. Londra: Verso, 2009.

Carlson, Marvin. Tiyatro Teorileri. Çeviren Barış Yıldırım ve Eren Buğlalılar. Ankara: De Ki Yayınları, 2008.

Cevahir, Hüseyin. Küba Devrimi Üzerine. İstanbul: Evren Yayınları, 1976.

Chamberlin, William Henry. Collectivism: A False Utopia. New York: The Macmillan Company, 1937.

Çayan, Mahir. Bütün Yazılar. İstanbul: Boran Yayınevi, 2004.

Debray, Régis. Révolution dans la révolution?: lutte armée et lutte politique en Amérique latine. Paris: François Maspéro, 1967.

Deleuze, Gilles, ve Félix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia . Çeviren Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Dimitrov, Georgi. Antifaşist Halk Cephesi Üzerine. 2013. http://www.st-cyprus.co.uk/lenin/7nciDEFTER/5_4.htm (Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir).

Engels, Friedrich. Komünizmin İlkeleri. Cilt I, Marks-Engels: Seçme Yapıtlar içinde, yazan Karl Marx ve Friedrich Engels, 99-117. Ankara, 1976.

Friedman, Ken. «Fluxus Performance.» The Art of Performance: A Critical Anthology içinde, düzenleyen Gregory Battcock ve Robert Nickas, 38-44. ubueditions (E.P.Dutton, Inc.), 1984 (2010).

Giap, Vo Nguyen. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. Aşama Yayınları, 1974.

Gold, Gerry, ve Paul Feldman. Beyond Resistance: Fight the cuts, Build People’s Assemblies. Londra: A World to Win, 2010.

Göztepe, Özay, ed. Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler. Ankara: Nota Bene, 2013.

Guevara, Ernesto, ve David Deutschmann. Che Guevara Reader. New York: Ocean Press, 2003.

Habermas, Jürgen, Sara Lennox, ve Frank Lennox. «The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964).» New German Critique , no. 3 (1974): 49-55.

Hardt, Michael, ve Antonio Negri. «Declaration.» Negri in English. Mayıs 2012. http://antonionegriinenglish.files.wordpress.com/2012/05/93152857-hardt-negri-declaration-2012.pdf (Ekim 25, 2013 tarihinde erişilmiştir).

—. Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi. Çeviren Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı, 2004.

Harvey, David. Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution. Londra-New York: Verso, 2012.

Hegel, Georg Wilhelm. Tinin Görüngübilimi. Çeviren Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi, 1986.

Hesiod. Works and Days. Çeviren Hugh G. Evelyn-White. Berkeley-Los Angeles-Londra: University of California Press, 1996.

Hikmet, Nâzım. Memleketimden İnsan Manzaraları. İstanbul: Adam Yayınları, 1998.

—. Tüm Eserleri: Şiirler 2. İstanbul: Özal Basımevi, 1978.

Karataş, Dursun. Seçme Yazılar. İstanbul: Boran Yayınevi, 2009.

Keleş, Ali Rıza, ve Yetkin Sal. Hack Kültürü ve Hactivism: Yeni bir Siyaset Biçimi – Mustafa Akgül’e Armağan. İstanbul: Alternatif Bilişim, 2013.

KONDA, ed. «Gezi Parkı Araştırması: Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?» 2013. http://t24.com.tr/files/GeziParkıFinal.pdf (Ağustos 10, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Kongar, Emre, ve Aykut Küçükkaya. Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün: Gezi Direnişi. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2013.

Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago ve Londra: The University of Chicago Press, 1996.

Lefebvre, Henri. Kentsel Devrim. Çeviren Selim Sezer. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2013.

Legard, Sveinung. «Popular Assemblies in Revolts and Revolutions.» New Compass. 8 Temmuz 2011. http://new-compass.net/articles/popular-assemblies-revolts-and-revolutions (Eylül 24, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Lenin, V. I. Seçme Eserler. Cilt IX. İstanbul: İnter Yayınları, 1997.

—. Ne Yapmalı. Çeviren Muzaffer Ardos. Ankara: Sol Yayınları, 1977.

Machiavelli, Niccolo. Hükümdar. Çeviren Yusuf Adil Egeli. Ankara: Yıldız Matbaası, 1955.

Marx, Karl, ve Friedrich Engels. Alman İdeolojisi. Çeviren Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 1976.

—. Felsefe İncelemeleri. Çeviren Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 1975.

—. Fransa’da Sınıf Savaşımları 1848-1850. Cilt I, Seçme Yapıtlar içinde, yazan Karl Marx ve Friedrich Engels, 226-362. Ankara: Sol Yayınları, 1979.

Ovid. «Metamorphoses by Ovid.» The Internet Classics Archive. 1994-2009. http://classics.mit.edu/Ovid/metam.1.first.html (Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir).

Regis Debray, J. Quartim. Devrimde Devrim – Regis Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi. Eriş Yayınları, 2003.

Rostovtzeff, Mikhail. Çeviren J.D. Duff. Cilt 1: The Orient and Greece. Manhattan: Biblo & Tannen Publishers, 1926.

Stimson, Blake, ve Gregory Sholette, . Collectivism After Modernism: The Art of Social Imagination after 1945. Mineeapolis-Londra: University of Minnesota Press, 2007.

Storck, Madeline. «The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January 2011 Egyptian Uprising .» Yayımlanmamış mastır tezi. St Andrews, İskoçya: University of St Andrews , 20 Aralık 2011.

Sülker, Kemal. Türkiye’yi Sarsan İki Uzun Gün: 15-16 Haziran. Ankara: V Yayınları, 1987.

Vergilius. Bucolica’lar, Georgica’lar: Bütün Eserleri-I. Çeviren Türkân Uzel. Ankara: Öteki Yayınevi, 1998.

Weber, Carl. «Brecht’s Concept of Gestus and American Performance Tradition.» Brecht Sourcebook içinde, düzenleyen Carol Martin ve Henry Bial, 41-46. Londra-New York: Routledge, 2000.

Weber, Hermann, ed. III. Enternasyonal 1919-1943 Belgeler. Çeviren Ümit Kıvanç. İstanbul: Belge Yayınları, 1979.

Yetkin, Çetin. Türk Halk Eylemleri ve Devrimler. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş dördüncü baskı. Ankara: Ümit Yayıncılık, 1996.

Zedung, Mao. Seçme Eserler. Cilt I. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1979.

Zweig, Stefan. Yıldızın Parladığı Tarihsel Anlar: On Dört Tarihsel Minyatür. Çeviren Deniz Banoğlu. İstanbul: Yordam Kitap, 2013.

Dergiler ve makaleler

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş. no. 368. İstanbul: Ozan Yayıncılık, 9 Haziran 2013.

Baysoy, Cengiz. «Temsil’e karşı ifade’nin arzu makinesi: Çokluk.» Otonom, no. 28 (Temmuz-Eylül 2013): 2-3.

Bilinmiyor. «Türkiye’de Mizah Dergileri Tarihi – 2.» Vuub. 26 Haziran 2013. http://www.vuub.net/26/06/2013/turkiyede-mizah-dergileri-tarihi-2/ (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Bilişim. no. 156. Türkiye Bilişim Derneği, 2013.

Birikim. no. 291-292. İstanbul: Birikim Yayıncılık, Ağustos 2013.

El-Nawawy, Mohammed, ve Sahar Khamis. «Political Activism 2.0: Comparing the Role of Social Media in Egypt’s “Facebook Revolution” and Iran’s “Twitter Uprising”.» CyberOrient (Online dergi) (Virtual Middle East) 6, no. 1 (2012).

Edebiyatta Üç Nokta (Gezi Özel Sayısı: #dirensanat). no. 10. 2013.

Express. İstanbul: Birbirbir.Org, Haziran-Temmuz 2013.

Gezi Antolojisi: Eylemlerden en yaratıcı mesajlar, kareler. İstanbul: Doğan Burda Dergi, Temmuz 2013.

«Gündemden Çıkan Sanat.» Tempo (Gezi Sanatı eki), no. 55 (Ağustos 2013): 2.

Kök, Selcen, ve Mehmet Tekerek. «II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu: Sokak Siyasetinden Sosyal Ağlara Yeni Aktivizm: Arap Baharı Deneyimi.» İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi . Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2012. 59-64.

Marx, Karl. «Economic Manuscripts: Comments on James Mill by Karl Marx.» Marxist Internet Archive. 2000. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/james-mill/ (Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir).

Notos. no. 41. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi, Ağustos-Eylül 2013.

Otonom. Üç aylık yerel süreli yayın. no. 28. Temmuz-Eylül 2013.

Penguen Gezi. Özel çapulcu arşivi. no. 2013/01. İstanbul: Getto Basın Yayın, Ağustos-Ekim 2013.

Tempo Özel Gezi Sayısı. İstanbul: Doğan Burda Dergi, Temmuz 2013.

Tez-Koop-İş. «Dünya’da ve Türkiye’de Sendikal Hareketin Kısa Tarihi.» Tez-Koop-İş. 2013? http://www.tezkoopis.org/yayin/egitim/6.pdf (Ekim 2013 tarihinde erişilmiştir).

«Türkiye’de Mizah Dergileri Tarihi – 2.» Vuub. 26 Haziran 2013. http://www.vuub.net/26/06/2013/turkiyede-mizah-dergileri-tarihi-2/ (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Yılmazoğlu, Emre. «Türkiye’de Mizah Yayıncılığının Kısa Tarihi.» Gündoğusu Sanat ve Düşün Dergisi. 2013. http://www.gundogusu.net/emre-yilmazoglu/turkiyede-mizah-yayinciliginin-kisa-tarihi.html (Ağustos 22, 2013 tarihinde erişilmiştir).

Yılmaz, Gaye. «#RTEnindeğirmeninesutaşımadandirenmek.» Sıcak Haziran: Sonraki direnişe mektup içinde, düzenleyen Nuray Sancar, 35-43. İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2013.

Zafer Yolunda Kurtuluş. İstanbul: Nisan Yayıncılık, 23 Eylül 1995.

Yazarın Sanki Devrim’de kullanılan çalışmaları

Sanki_Devrim-BY-YazilarSanki Devrim’in kaynakçası üç ana bölümden oluşuyor.

Bu yazılardan web’de yer alanları özetleriyle görmek için tıklayın

Önceki yazılar

Yıldırım, Barış. «Bugüne sanatla bakmak.» Evrensel Kültür, Ekim 2008. [Bu siteden erişilebilir.]

—. «Bilgeliğin üç düzeyi ya da slogan edebiyatından yana.» Evrensel Kültür, Kasım 2009. [Bu siteden erişilebilir.]

—. «12-28-19 ya da Egemenin Haklı ama Her Nedense Buruk Sevincinin Şifresi.» Haber Fabrikası (Fraksiyon). 12 Mart 2011.  (http://www.haberfabrikasi.org/s/?p=10101). http://fraksiyon.org/12-28-19-ya-da-egemenin-hakli-ama-her-nedense-buruk-sevincinin-sifresi/

—. «Bir Mezarlık İçin Islık Senfonisi (1): Faşizmi Reddetmenin Rahatlatıcı Hafifliği.» Haber Fabrikası. 17 Şubat 2012. http://www.haberfabrikasi.org/s/?p=17253 (http://fraksiyon.org/bir-mezarlk-islk-senfonisi-1-faizmi-reddetmenin-rahatlatc-hafiflii/).

—. «Bir Mezarlık için Islık Senfonisi (2): Yeni-Sömürgecilik, Çarpık Kapitalizm ve Faşizm.» Haber Fabrikası. 24 Şubat 2012. http://www.haberfabrikasi.org/s/?p=17377 (http://fraksiyon.org/bir-mezarlk-iin-islk-senfonisi-2-yenismrgecilik-arpk-kapitalizm-ve-faizm/).

—. «Altınçağ: Bayramların Bayramı.» Fraksiyon. 24 Ekim 2012. http://fraksiyon.org/altna-bayramlarn-bayram/

—. «Sinema ve İnsan Yüzü: István Szábo.» Altyazı, no. 124 (Ocak 2013). [Bu siteden erişilebilir.]

Gezi yazıları

Yıldırım, Barış. «Gezi’nerek Sanat: Bir elim sanatta, bir elim gazda.» Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler içinde, düzenleyen Özay Göztepe, 265-276. Ankara: Nota Bene, 2013.

—. «#OccupyGezi.» MRZine. Düzenleyen Yoshie Furuhashi. Monthly Review Foundation. 31 Mayıs 2013. http://mrzine.monthlyreview.org/2013/yildirim310513.html.

—. «Amed ve Gazi, Devrim Gezi’sine!» Fraksiyon. 1 Haziran 2013. http://fraksiyon.org/amed-ve-gazi-devrim-gezisine/.

—. «Leila Khaled’s Message from Amed/Diyarbakır to #OccupyGezi.» MRZine. Düzenleyen Yoshie Furuhashi. Monthly Review Foundation. 2 Haziran 2013. http://mrzine.monthlyreview.org/2013/khaled020613.html.

—. «Panikçinin Ağzına Terlikle Vurun!» Fraksiyon. 4 Haziran 2013. http://fraksiyon.org/panikcinin-agzina-terlikle-vurun/.

—. «‘Bekle sönsün yavaş yavaş’a karşı: Genel Grev Genel Direniş.» Fraksiyon. 4 Haziran 2013. http://fraksiyon.org/bekle-sonsun-yavas-yavasa-karsi-genel-grev-genel-direnis/.

—. «Bu isyanın en büyük gücü ve en büyük güçsüzlüğü: Örgütsüzlük.» Fraksiyon. 10 Haziran 2013. http://fraksiyon.org/bu-isyanin-gucu-ve-gucsuzlugu-orgutsuzluk/.

—. «We Need Your Solidarity With #OccupyGezi Now!» MRZine. Düzenleyen Yoshie Furuhashi. Monthly Review Foundation . 16 Haziran 2013. http://mrzine.monthlyreview.org/2013/yildirim160613.html.

—. «#DirenLice: A Milestone in Solidarity Between Kurds and Turks.» MRZine. Düzenleyen Yoshie Furuhashi. Monthly Review Foundation. 2 Temmuz 2013. http://mrzine.monthlyreview.org/2013/yildirim020713.html.

—. «#Duraninsan yok ki yüzü, zulme çarpan bir slogan.» Mesele, no. 79 (Temmuz 2013).

—. «Gezi’nin bedel ödeyenleri için dayanışma bayrağı daha daha yukarı.» Fraksiyon. 11 Temmuz 2013. http://fraksiyon.org/gezinin-bedel-odeyenleri-icin-dayanisma-bayragi-daha-daha-yukari/.

—. «Her yer Taksim, Adeviyye dahil!» Fraksiyon. 17 Ağustos 2013. http://fraksiyon.org/her-yer-taksim-adeviyye-dahil/.

—. «Gezi, sanat ve kolektivizm: Her yer sanat herkes sanatçı.» Mesele, no. 81 (Eylül 2013).

—. «Eylül Sendromu.» Bianet. 3 Eylül 2013. http://bianet.org/bianet/siyaset/149605-eylul-sendromu.

—. «Eylül sendromu ve Gezi’nin ilk mahkemesi: 10 Eylül İzmir.» Fraksiyon. 10 Eylül 2013. http://fraksiyon.org/eylul-sendromu-gezi-mahkemes/.

—. «Eylüle Haziran Geldi.» Fraksiyon. 10 Eylül 2013. http://fraksiyon.org/eylule-haziran-geldi/.

—. «Eylüle haziran geldi – Barış Yıldırım (fraksiyon.org).» Sendika.org. 10 Eylül 2013. http://www.sendika.org/2013/09/eylule-haziran-geldi-baris-yildirim-fraksiyon-org/.

—. «Hangi Toprak Alsın Sizi?» Fraksiyon. 30 Ekim 2013. http://fraksiyon.org/hangi-toprak-alsin-sizi/.

—. «Tayyip Erdoğan’ın Hamartia’sı» Fraksiyon. 25 Aralık 2013. http://fraksiyon.org/tayyip-erdoganin-hamartiasi/ (* Kitapta bağlantı yanlış verilmiş)

—. «Seçim Bi Dur Allahını Seversen Zaten Ortalık Karışık!» Fraksiyon. 21 Ocak 2014. http://fraksiyon.org/secim-bidur-allahini-seversen-zaten-ortalik-karisik/.

—. «Ukrayna’da Direniş Kazandı, Ya Halk?» Fraksiyon. 27 Ocak 2014. http://fraksiyon.org/ukraynada-direnis-kazandi-ya-halk/.

—. «İşte Biz Bu Hırsız Sürüsüne Direndik» Fraksiyon. 25 Şubat 2014. http://fraksiyon.org/iste-biz-bu-hirsiz-surusune-direndik/.

—. «Ayaklanma Sosyalist Bir Sanattır: Rabia, Ukrayna, Venezuela, Rojava» Fraksiyon. 26 Şubat 2014. http://fraksiyon.org/ayaklanma-sosyalist-bir-sanattir-rabia-ukrayna-venezuela-rojava/.

—. «Berkin’in Uyanacağı Sabah…» Fraksiyon. 11 Mart 2014. http://fraksiyon.org/berkinin-uyanacagi-sabah/.

—. «Berkin Elvan Sözlüğü» Fraksiyon. 12 Mart 2014. http://fraksiyon.org/berkin-elvan-sozlugu/.

—. «Okmeydanı Emri Berkin’den Alır» Fraksiyon. 14 Mart 2014. http://fraksiyon.org/okmeydani-emri-berkinden-alir/.

—. «Ne Seçimi?» Fraksiyon. 19 Mart 2014. http://fraksiyon.org/ne-secimi/.

—. «Seçimler Nasıl Giderse Gitsin Sizin Havanız Gezi’den Essin» Fraksiyon. 29 Mart 2014. http://fraksiyon.org/secimler-nasil-giderse-gitsin-sizin-havaniz-geziden-essin/.

Bu yazılardan web’de yer alanlar ve özetleri

//storify.com/prometeatro/sanki-devrim-by-kaynakca/embed?header=false&border=false//storify.com/prometeatro/sanki-devrim-by-kaynakca.js?header=false&border=false

[<a href=”//storify.com/prometeatro/sanki-devrim-by-kaynakca” target=”_blank”>View the story “Barış Yıldırım: Sanki Devrim’de kullanılan yazılar ” on Storify</a>]

Sanki Devrim: Sonnotlar ve çevrimiçi kaynaklar

Sanki_Devrim-Cevrimici3

Sanki Devrim‘in kaynakçası üç ana bölümden oluşuyor:

 • Kitapta kısmen ya da bütünüyle yer alan Yazarın burada kullanılan çalışmaları. Bunlar da  ‘Önceki yazılar’ ve ‘Gezi yazıları’ diye iki bölüme ayrılıyor.
 • Kitaplar, makaleler ve makale niteliğindeki çevrimiçi kaynaklardan oluşan ‘Başvurulan kaynaklar‘.
 • Ve bu sayfada listelenen Sonnotlar ve çevrimiçi kaynaklar

Gezi direnişlerinde internetin ve sosyal medyanın oynadığı rol düşünülecek olursa, konu hakkında yazarken yaslandığımız kaynakların önemli bir kısmının internetten gelmesi anlaşılır. Akademik alıntılama rutinleri internet referansları için yöntemler geliştirmiş olsa da, bu tür referansların çok yoğun kullanıldığı basılı metni kılçıklandırmamak için numaralı sonnotları kullanmayı tercih ettim. Aşağıda bu sonnotlar yer alıyor. Çoğumuz gibi ben de kitapların sonundaki notlardan nefret ediyorum. Ama bu sonnotlar ancak bir kaynağın aslına ulaşmak istendiğinde gerekli olacaklar, dolayısıyla Sanki Devrim okuru, kitabı okuduğu esnada, numaralı dipnotların hepsini yok sayabilir.

Verilen bir çevrimiçi kaynağın aslına ulaşmak isteyenler, ister o yazının yazarı ve adını tırnak içinde bir arama motorunda aratarak (örnek bir arama şurada) isterse bu sayfada yer alan bağlantılara tıklayarak kaynağa erişebilir. Kitap yayımlandığı zaman 10 aylık bir çalışmanın ürünüydü. Bu arada verilen linklerin “ölmemiş” olduğunu umuyorum.

Sanki Devrim‘in 277-294. sayfalarında yer alan çevrimiçi kaynaklar

Haberler, Bloglar, sosyal medya güncellemeleri

Giriş

 1. Gezi’nin seyrini çizerken aşağıdaki kaynaklara yaslanacağım:

GEZİ, HALK VE DEVRİM

1. Gezi’nin Seyri

 1. Bkz. ‘Özal’ı zehirlediniz, Menderes’i astınız, Erdoğan’ı yedirmeyiz!’, Medya Faresi, 3 Haziran 2013 (http://www.medyafaresi.com/haber/109200/medya-ozali-zehirlediniz-menderesi-astiniz-erdogani-yedirmeyiz.html). Tanıl Bora’nın yazısı: ‘AKP ve 27 Mayıs İltibâsı’, Birikim web sitesi, 18 Temmuz 2013 (http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=1031&makale=AKP%20ve%2027%20May%FDs%20%DDltib%E2s%FD). Bu çalışmaya yönelik öneriler getirirken bu yazısına dikkat çeken Tanıl Hoca’ya teşekkürler.
 2. ‘Biz o gün ‘Dayanışma’yı kurduk’, Pınar Öğünç, Radikal, 18 Ağustos 2013 (http://www.radikal.com.tr/turkiye/biz_o_gun_dayanismayi_kurduk-1146608).
 3. Eylül 2013 itibariyle. http://taksimdayanisma.org/bilesenler
 4. Reuters’tan Osman Orsal’ın karesinin kesilmemiş hali ve dünya basınındaki yankıları için bkz. ‘The photo that encapsulates Turkey’s protests and the severe police crackdown’, Max Fischer, The Washington Post, 3 Haziran 2013 (http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/06/03/the-photo-that-encapsulates-turkeys-protests-and-the-severe-police-crackdown/). Ceyda Sungur’un The Telegraph’a verdiği mülakat ‘Lady in the Red Dress and her dream of a Turkish rebirth’, Ruth Sherlock, 8 Haziran 2013 (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10108014/Lady-in-the-Red-Dress-and-her-dream-of-a-Turkish-rebirth.html); mülakatın Türkçe Ntvmsnbc haberi: ‘’Kırmızılı Kadın’ İngiliz basınına konuştu’, 9 Haziran 2013 (http://www.ntvmsnbc.com/id/25447981/).
 5. ‘Gezi’yi gündemden düşürmeyen kim?’, Ahmet Hakan, Hürriyet, 20 Temmuz 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23770263.asp).
 6. ‘Bülent Arınç’tan çok kritik mesajlar’, haber7.com, 3 Haziran 2013 (http://www.haber7.com/siyaset/haber/1034456-bulent-arinctan-cok-kritik-mesajlar)
 7. ‘Gezi Parkı’nda çadırları yakanlar açığa alındı’, Timeturk, 20 Haziran 2013 (http://www.timeturk.com/tr/2013/06/20/gezi-parki-nda-cadirlari-yakanlar-aciga-alindi.html).
 8. ‘Al abi, hepsi senin olsun’, Kanat Atkaya, Hürriyet, 13 Haziran 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23494269.asp).
 9. ‘In Ankara’, Tarık Ali, London Review of Books Blog, 19 Haziran 2013 (http://www.lrb.co.uk/blog/2013/06/19/tariq-ali/in-ankara/). Türkçe çevirisi: http://everywheretaksim.net/tr/ankaradayken/. Ayrıca yazıyla ilgili 25 Haziran tarihli Radikal haberi: http://www.radikal.com.tr/turkiye/tarik_ali_turkiye_birden_degisti_yeni_nesil_siperlerde-1139079.
 10. Ayşe Arman’ın Fatin’le röportajı: ‘Eskiden ablamdı… Şimdi bebeğim oldu’, Hürriyet, 7 Temmuz 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23670661.asp). Ablasının Facebook notu: http://goo.gl/amkJVM.
 11. ‘Polisten manevra izni vermeyen askere ‘gazlı’ tehdit’, Milliyet.com.tr, 31 Mayıs 2013.
 12. ‘Asker, vatandaşa maske dağıttı’, Milliyet.com.tr, 1 Haziran 2013 (http://gundem.milliyet.com.tr/asker-eylemcilere-maske-dagitti/gundem/detay/1717149/default.htm). Askerin eyleminin kişiselleştirilmesinin haberinin kaynağını bulamadım.
 13. Ertuğrul Günay’ın “Bu bir ağaç fetişizmi değil; İstanbul’da, şehir içinde kalan birkaç yeşil alanı rant hırsına teslim etmemenin mücadelesidir” beyanı için bkz. ‘Ertuğrul Günay’dan Gezi Parkı’na destek’, Türkiye, 31 Mayıs 2013 (http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/42344.aspx) ABD büyükelçisinin Gezi’deki “üzücü imajlardan/resimlerden” bahseden açıklaması için bkz. ‘Ambassador Ricciardone’s Statement on Taksim Square Protests’, ABD Büyükelçiliği sitesi, 31 Mayıs 2013 (http://turkey.usembassy.gov/amb_ricciardone_53115.html). Cumhurbaşkanı’nın açıklaması şurada: http://www.tccb.gov.tr/aciklamalar/252/86276/basin-aciklamasi.html.
 14. Ümit Nazlı Boyner’in Twitter hesabından yayımlanan açıklama: https://twitter.com/umitnazliboyner/status/340428124275740672
 15. Akt. ‘Ekonomi İyi Durumda ama Halk Değil: Türkiye’deki Gösterilerin Ekonomik Arka Planına İlişkin Notlar’, Eren Buğlalılar, Fraksiyon.Org, 10 Temmuz 2013 (http://fraksiyon.org/ekonomi-iyi-durumda-ama-halk-degil-turkiyedeki-gosterilerin-ekonomik-arka-planina-iliskin-notlar/). Bu yazı, 7 Haziran’da MRZine’de yayımlanan bir yazının tercümesidir: http://mrzine.monthlyreview.org/2013/buglalilar070613.html
 16. Örneğin https://twitter.com/CanEsinn/status/340566780105854976
 17.  https://twitter.com/EgemenBagis/status/340811474953961472 (yazım sorunları Bağış’a aittir).
 18. ‘TOMA’nın önüne neden geçtim?’, Mahmut Hamsici, BBC Türkçe, 25 Haziran 2013 (http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/06/130624_siyahli_kadin.shtml). Yazım sorunları düzeltildi.
 19. Yabancı basında bu belgesel sefaletinin haberlerinden biri: http://www.dailydot.com/news/cnn-turk-istanbul-riots-penguin-doc-social-media/
 20. AKP MKYK üyesi Mazhar Bağlı’nın beyanı. ‘CNN’in ‘Penguen Belgeseli’ komplo muydu?’, gazeteciler.com, 24 Haziran 2013 (http://www.gazeteciler.com/gundem/cnnin-penguen-belgeseli-komplo-muydu-67730h.html).
 21. Etimolojik bilgi şuradan: http://nisanyansozluk.com/
 22.  http://www.youtube.com/watch?v=kdQYDR1GxJ8; Türkçe altyazılı: https://www.youtube.com/watch?v=O1BQ3mkF0wA (bu iki video Temmuz 2013 sonu itibariyle 1.300.000 kişiden fazla insanca izlenmişti)
 23.  https://twitter.com/MEHMETAYVALITAS/status/398859827675676672
 24. Bkz. Gezi’nin Estetiği, Sonnot 18.
 25. 3 Haziran 2013 tarihli Halk TV yayını. Haberi: ‘Abdüllatif Şener: Erdoğan kaçar!’, Haber Avrasya, 3 Haziran 2013 (http://www.haberavrasya.com/abdullatif-sener-erdogan-kacar–2339.html).
 26.  http://www.kazete.com.tr/images/haberResim/haberResim25429.jpg
 27. ‘Gezi Parkı eylemlerinin sosyal medya karnesi’, M. Serdar Kuzuloğlu, 19 Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/m_serdar_kuzuloglu/gezi_parki_eylemlerinin_sosyal_medya_karnesi-1138146).
 28. ‘Orhan Pamuk Gezi Parkı’yla ilgili yazı yazdı’, Hürriyet Planet, 6 Haziran 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/planet/23439648.asp).  
 29.  https://twitter.com/OnurBehramoglu/status/341835722321432576
 30. Online Etymology Dictionary, http://etymonline.com/
 31. Bu pazarlar konusunda Antalya: http://www.akdenizgercek.com/haber_detay.asp?haberID=4058; Cihangir, “Bu pazarda para geçmez”: http://cevrecietkinlikler.com/2013/08/16/bu-pazarda-para-gecmez/; İzmir: https://www.facebook.com/AnarchyInIzmir/posts/666614430033401
 32. ‘Taksim Komünü – Yeni Türkiye Aydınlanmacılığının Sosyolojik Okuması’, Evren Ünal, 6 Haziran 2013 (http://www.delikasap.com/yazi/muzik-otesi/taksim-komunu-yeni-turkiye-aydinlanmaciliginin-sosyolojik-okumasi/2777). Yine “Taksim Komünü” ifadesini seçen bu yazıya dikkatimi kitap yayıma hazırlandığı sırada, Vefa Saygın Öğütle’nin bir sosyal medya paylaşımı çekti.
 33. ‘Gezi Parkı = Şirinler Köyü’, Burak Cop, T24 Blog, 8 Haziran 2013 (http://t24.com.tr/yazi/gezi-parki-sirinler-koyu/6851).
 34. ‘Sosyal medya, NTV’nin ‘Tayyip’ sansürüyle çalkalandı’, Mustafa Saygılar, Sözcü, 7 Haziran 2013 (http://sozcu.com.tr/2013/gundem/ntvden-tayyipe-sansur-309420/).
 35. 7 Eylül 2013,  8.Karaburun Bilim Kongresi, kapanış oturumu (toplantı sırasında attığım tweet: https://twitter.com/prometeatro/status/376352749799374848)
 36.  https://twitter.com/yildarado/status/342795188734943232
 37.  http://www.economist.com/printedition/covers/2013-06-06/e-eu-me-uk
 38. ‘Boğaziçi’li akademisyenler Kazlıçeşme’deki katılımcı sayısını hesapladı’, Radikal, 16 Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/politika/bogazicili_akademisyenler_kazlicesmedeki_katilimci_sayisini_hesapladi-1137905).
 39.  https://twitter.com/capulpetpet/status/346062066253176834
 40. https://twitter.com/TuhafAmaGercek/status/346065114769784833  ve
 41. ‘Direnişçilerden polise uyarı: ‘Çevik kuvvet teslim ol!’’, soL Portal, 19 Haziran 2013 (http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/direniscilerden-polise-uyari-cevik-kuvvet-teslim-ol-haberi-74957).
 42. Bülent Yıldız’la bir e-posta yazışmasından. Bu bölüme dair düşüncelerimin şekillenmesinde katkı sunan Bülent’e teşekkürler.
 43. ‘Kadıköy’e selam’, Çağdaş Günerbüyük, Evrensel, 11 Eylül 2013 (http://evrensel.net/news.php?id=67576).
 44. ‘Gezi Parkı’nda direne direne DÜĞÜN!’, Yurt, 20 Temmuz 2013 (http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/gezi-parkinda-direne-direne-dugun-h38895.html). Düğün yabancı basının da konusu oldu. Örn. ‘Gezi’de düğün gerginliği’, DW, 21 Temmuz 2013 (http://www.dw.de/gezide-d%C3%BC%C4%9F%C3%BCn-gerginli%C4%9Fi/a-16964956).
 45. Beste Bal’ın Facebook güncellemesi.
 46. 5 milyondan fazla takipçisiyle ÜberFacts sitesi bu tweet’i 29 Haziran günü attı https://twitter.com/UberFacts/status/351045411445813248
 47. ‘Antakya’da Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cömert anmasına polis saldırısı’, Halkız Biz, 19 Ağustos 2013 (http://www.halkizbiz.com/gundem/antakyada-ali-ismail-korkmaz-ve-abdullah-comert-anmasina-polis-saldirisi-h3868.html).
 48. ‘Başka Haber: Tutuklu Gezi direnişçisi Elif Kaya’ya yine cinsel şiddet uygulandı’, Everywhere Taksim, 23 Ağustos 2013 (http://everywheretaksim.net/tr/baska-haber-tutuklu-gezi-direniscisi-elif-kayaya-yine-cinsel-siddet-uygulandi/).
 49. ‘”Palalı” saldırgan serbest bırakıldı’, CNN Türk, 29 Ağustos 2013 (http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/08/29/palali.gozaltina.alindi/721355.0/).
 50. ‘Melisa sağaltır, kamera hasta eder’, Onur Gülbudak, Radikal İki, 18 Ağustos 2013 (http://www.radikal.com.tr/radikal2/melisa_sagaltir_kamera_hasta_eder-1147007).
 51. İranlı şairi Ahmed Şamlu’nun ‘Bu Çıkmazda’ şiirinden: http://newalaqasaba.wordpress.com/2011/07/06/ahmed-samlu-bu-cikmazda/
 52. ‘ODTÜ’ye yakışmaz’, 7 Eylül 2013, Radikal (http://www.radikal.com.tr/turkiye/odtuye_yakismaz-1149652).
 53. ‘ODTÜ meselesindeki iki yanlış’, Deniz Zeyrek, Radikal, 8 Eylül 2013 (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/deniz_zeyrek/odtu_meselesindeki_iki_yanlis-1149770).
 54. ‘Gökkuşağı Renkleriyle Boyanan Merdivenin Yaratıcısı Hüseyin Çetinel: İnsanlar Gülümsesin İstedim’, Başka Haber, 27 Ağustos 2013 (http://www.baskahaber.org/2013/08/gokkusag-renkleriyle-boyanan-merdivenin.html).
 55. Bu ifade, başbakanla yurtdışı ve yurtiçinde pek çok seyahate katıldığını söyleyen Fatma Sibel Yüksek’e ait. ‘Yalnızlaşan Tayyip Erdoğan’ı Okumak’, Açık İstihbarat, 24 Haziran 2013 (http://www.acikistihbarat.com/haberdetay.aspx?id=10369).
 56. ‘ODTÜ eylemine polis müdahalesi’, Radikal, 8 Eylül 2013 (http://www.radikal.com.tr/turkiye/odtu_eylemine_polis_mudahalesi-1149878).
 57. Sendika.Org haberleri, 9-10 Eylül 2013: http://www.sendika.org/2013/09/berkin-icin-yapilan-eylemde-3u-cocuk-5-kisi-gozaltinda/http://www.sendika.org/2013/09/tuzlucayirda-halk-yine-ayakta/http://www.sendika.org/2013/09/antakya-direniscileri-barikatlari-tutusturdu-polis-saldirisi-ve-direnis-suruyor/http://www.sendika.org/2013/09/ahmet-atakanin-katillerinden-hesap-sormak-icin-halk-ulkenin-dort-bir-yaninda-sokakta/
 58. ‘Cemevini Camiye Kapı Yapmak’, Süleyman Altunoğlu, Fraksiyon, 26 Ekim 2013 (http://fraksiyon.org/cemevini-camiye-kapi-yapmak/).
 59. ‘Polisten Gezi olaylarıyla ilgili ilginç rapor’, Radikal, 25 Kasım 2013 (http://www.radikal.com.tr/turkiye/polisten_gezi_olaylariyla_ilgili_ilginc_rapor-1162696).
 60. ‘Nagehan Alçı’dan Gezi yorumu: Gezi bir Alevi ayaklanmasıdır’, Radikal, 29 Kasım 2013 (http://www.radikal.com.tr/turkiye/nagehan_alcidan_gezi_yorumu_gezi_bir_alevi_ayaklanmasidir-1163547).
 61. ‘AKP Antakya’da yine katletti: Ahmet Atakan’ı kaybettik!’, soL Portal, 10 Eylül 2013 (http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-antakyada-yine-katletti-ahmet-atakani-kaybettik-haberi-79379).
 62. ‘DHKC Açıklama No: 417’, 23 Eylül 2013 (http://www.halkinsesitv.com/index.php/acklamalar/11689-dhkc-aciklama.html).
 63. “Cephe milisleri akşam saatlerinde Ankara’da şehit düşen Muharrem Karataş için eylem yaptı.” https://twitter.com/HasanFeritGedik/status/382250468761563136
 64. ‘Gülsuyu’nda Eylemcilere Ateş Açıldı, Bir Genç Öldürüldü’, Ayça Söylemez, Bianet, 30 Eylül 2013 (http://www.bianet.org/bianet/insan-haklari/150271-gulsuyu-nda-eylemcilere-ates-acildi-bir-genc-olduruldu).
 65. Bu tür görsellerden iki örnek: https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/c0.0.851.315/p851x315/1265326_220832184749642_1499272636_o.jpg ve http://sosyalsavas.org/wp-content/uploads/2013/10/1375784_685375478141422_449674499_n.jpg
 66. ‘2.5 milyon insan 79 ilde sokağa indi’, Tolga Şardan, Milliyet, 23 Haziran 2013 (http://gundem.milliyet.com.tr/2-5-milyon-insan-79-ilde-sokaga/gundem/detay/1726600/default.htm).
 67. Bkz. Giriş bölümü, sonnot 1.
 68. ‘Güler: Gezi olaylarını kavrayamadık’, Radikal, 15 Kasım 2013 (http://www.radikal.com.tr/politika/guler_gezi_olaylarini_kavrayamadik-1161155). Muammer Güler bu açıklamasında aynı zamanda direnişe katılan il sayısını 79’dan 80’e yükseltmiş oldu. Daha önce direnişe katılmadığı söylenen Bingöl’de de bir şeyler olmuş olmalı.
 69. Bkz. bu bölümün 59. sonnotu.
 70. Şiir’in Almancası: http://www.kaz-online.de/pdf/328/328_3.pdf, İngilizcesi: http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse/67/3!/20584518/0, Türkçesi: https://eksisozluk.com/entry/35716581 adreslerinden çevrimiçi olarak bulunabilir.

2. Gezi’nin İsyanı

 1. ‘Şeyh Bedreddin Destanı’, Nazım Hikmet, siir.gen.tr çevrimiçi dosya (http://www.siir.gen.tr/siir/n/nazim_hikmet/seyh_bedrettin_destani.htm).
 2. ‘AKP’li bakan Nabi Avcı hükümeti eleştirdi’, Aktif Haber, 3 Haziran 2013 (http://www.aktifhaber.com/akpli-bakan-nabi-avci-hukumeti-elestirdi-797916h.htm).
 3. Kürt Serhildan’ları dönemi konusunda kapsamlı bir çalışma hâlâ bir görev olarak devrimcilerin önünde duruyor. Bu konuda kısıtlı kaynaklar arasında İngilizce Wikipedia’nın üzerine iyi çalışılmış ‘Serhildan’ makalesi öne çıkıyor. (http://en.wikipedia.org/wiki/Serhildan). İbrahim Halil Baran’ın ‘Serhildanlar Dönemi’ yazısı ise süreci kısa bir şekilde özetliyor (http://ibrahimhalilbaran.tumblr.com/post/29368612147/serhildanlar-donemi).
 4. Olgusal bilgiler şuradan: ‘‘89 Bahar Eylemleri’, Cem Keskin, Marksist Tutum (http://www.marksist.net/cem_keskin/89_bahar_eylemleri.htm).
 5. ‘Ak Parti’li Direnişçiden Başbakana Mektup…’, Bülent Peker, 4 Haziran 2013 (http://bulent-peker.tumblr.com/post/52081396478/ak-partili-direnisciden-basbakana-mektup)
 6. “dumrul”: http://www.itusozluk.com/li.php?id=10832809. Mehmet Akif Dalcı’nın Taksim Anıtı’na asılan resmi: http://www.itusozluk.com/gorseller/mehmet+akif+dalc%FD/104192
 7. Gülten Akın, ‘Düz Ovada’, tam metnine şuradan erişilebilir: http://sudansuyaezgi.blogspot.com/2012/06/duz-ovada-gulten-akn-kuveyti-poor-ey.html
 8. Slyvia Plath şiiri ‘Lady Lazarus’a küçük bir “anlamlı tashih”, şiirin tam metnine şuradan erişilebilir: http://www.cogito-sozluk.com/post.php?eid=555012
 9. Gazi Ayaklanması’nın seriminde (Gazi: Gecekondulardan Geliyor Halk) kitabının yanı sıra çeşitli internet kaynaklarından faydalandım. Bunlar arasında İngilizce ve Türkçe Wiki sayfaları da var: http://tr.wikipedia.org/wiki/Gazi_olayları ve http://en.wikipedia.org/wiki/1995_Gazi_Quarter_riots.

3. Gezi’nin Ne’liği ve Kim’liği

 1. Bkz. Gezi’nin Seyri, 27. Sonnot.
 2.  http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ahmet_insel/haysiyet_ayaklanmasi-1136174
 3. Onur Yavuz, ‘Kahrolsun Bağzı Veriler’, 19 Temmuz 2013 (http://azadalik.wordpress.com/2013/07/19/kahrolsun-bagzi-veriler/).
 4. ‘Yenildik mi?’, Kerem Morgül, Bianet, 19 Haziran 2013 (http://bianet.org/bianet/siyaset/147728-yenildik-mi).
 5. Haysiyet/onur ayaklanması kavramını benimseyenler Birikim’in Gezi sayısındaki birçok yazardan “Gezi bir onur ve özgürlük ayaklanmasıdır” diyen ESP’ye kadar (http://www.etha.com.tr/Haber/2013/09/09/guncel/eski-soylemlerle-gelecek-orgutlenemez/) uzanıyor.
 6. ‘Gezi: Bir kamusal meydan hareketinin anatomisi’, Nilüfer Göle, T24, 6 Haziran 2013 (http://t24.com.tr/yazi/gezi-bir-kamusal-meydan-hareketinin-anatomisi/6824).
 7. ‘Başbakan Erdoğan: ‘Hanım kardeşlerimiz üç çocuk hibe edin, lütfedin diyorum’’, soL Portal, 8 Ağustos 2013 (http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basbakan-erdogan-hanim-kardeslerimiz-uc-cocuk-hibe-edin-lutfedin-diyorum-haberi-77).
 8. ‘Sırrı Süreyya Önder: Nihayet demokratik güçler devrede’, MedyaTava, 4 Haziran 2013 (http://www.medyatava.com/haber/sirri-sureyya-onder-nihayet-demokratik-gucler-devrede_90828). “Ben ağaçların da milletvekiliyim” ifadesi için bkz. http://www.mediacatonline.com/guclu-iktidarlar-doneminde-medya-hep-zarar-gorur/
 9. Bu tartışmalara Fraksiyon/Haber Fabrikası için yazdığım iki bölümlük ‘Bir mezarlık için ıslık senfonisi’ yazılarıyla katılmıştım. ‘Bir Mezarlık İçin Islık Senfonisi (1): Faşizmi Reddetmenin Rahatlatıcı Hafifliği’ (http://fraksiyon.org/bir-mezarlk-islk-senfonisi-1-faizmi-reddetmenin-rahatlatc-hafiflii/); ‘Bir Mezarlık için Islık Senfonisi (2): Yeni-Sömürgecilik, Çarpık Kapitalizm ve Faşizm’ (http://fraksiyon.org/bir-mezarlk-iin-islk-senfonisi-2-yenismrgecilik-arpk-kapitalizm-ve-faizm/). Bu pasajlarda adı geçen yazılar referans vermeksizin alıntılanmaktadır.
 10. ‘Gezi’nin İşsizler Ordusu’, Gülşah Karadağ, Birgün, 9 Ağustos 2013 (http://www.birgun.net/yazi-goster/gulsah-karadag/9-8-2013/gezinin-issizler-ordusu-250.html).
 11. ‘Turkey Unemployment rate’, IndexMundihttp://www.indexmundi.com/turkey/unemployment_rate.html
 12. Bu verileri derleyen ve işsizlik çözümlemeleri konusunda ayrıntılı görüşünü e-postayla ileten Barış Alpaslan’a çok teşekkürler. Veriler şu adreslerden derlendi: http://www.xn--kalknma-ufb.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC5508257548FEC6B7http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC5A73E5CFAD2D9676http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.ZS.
 13. ‘Trouble in Paradise: Slavoj Žižek on the global protest’, London Review of Books, 14-18 Haziran 2013, c.35, no: 18 (http://www.lrb.co.uk/v35/n14/slavoj-zizek/trouble-in-paradise). Türkçede: ‘Slavoj Zizek Türkiye’yi yazdı: ‘Cennette Sıkıntı’’, Radikal, 29 Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/hayat/slavoj_iek_turkiyeyi_yazdi_cennette_sikinti-1139685).
 14. ‘Aile borç virajında, sanayi patinajda’, Mustafa Sönmez, 11 Mayıs 2013 (http://mustafasonmez.net/?p=3111).
 15. Bkz. Gezi’nin Seyri, sonnot 15.
 16.  https://twitter.com/alidurantopuz/status/356059219897753601
 17. s.2-3. Yazı şu adresten de erişilebilir: http://www.sendika.org/2013/06/temsile-karsi-ifadenin-arzu-makinasi-cokluk-cengiz-baysoy/
 18. ‘[Sungur Savran:] Bu bir direniş değil, halk isyanıdır’, Yurtsuz, 24 Haziran 2013 (http://www.yurtsuz.net/News.aspx?newsid=1609#.Uo2yUWR5zck); ‘Gezi direnişi hangi sınıfın işi’, Alp Altınörs, Atılım, 16 Ağustos 2013 (http://www.atilimhaber.org/2013/08/17/gezi-direnisi-hangi-sinifin-isi/).
 19. Metne online olarak: http://www.st-cyprus.co.uk/marks/ilkeler.html adresinden erişilebilir.
 20. İlker Akçasoy. Eğitim-Sen çalışanı, Ankara Siyasal Yüksek Lisans öğrencisi. Yüzyüze ve e-posta yoluyla görüşme, Ağustos 2013.
 21. ‘Direniş ve dayanışma (ve iktidar)’, Cem Terzi, Evrensel Pazar, 1 Eylül 2013. Çevrimiçi olarak: http://everywheretaksim.net/tr/direnis-ve-dayanisma-ve-iktidar-cem-terzi/
 22. ‘Washington’dan: Gevezeliği bırakalım gerçekçi olalım’, Cengiz Çandar, Radikal, 25 Ekim 2013 (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/cengiz_candar/washingtondan_gevezeligi_birakalim_gercekci_olalim-1157241).
 23. ‘Erdoğan: Türkiye imajını topyekûn pazarlıyorum’, Nilgün Karataş, Hürriyet, 9 Kasım 2005 (http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=3502321).
 24. Örneğin şurada: http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/iste-bunlar-hep-olenler-26099
 25. ‘Erdoğan: Birkaç çapulcunun tahrikine seyirci kalmayız; Taksim’e cami de yapacağız’, T24, 2 Haziran 2013 (http://t24.com.tr/haber/erdogan-birkac-cabulcunun-tahrikine-seyirci-kalmayiz-taksime-cami-de-yapacagiz/231154).
 26. ‘Gezi: the park that shook up Turkey’, Gülay Türkmen Dervişoğlu, Open Democracy, 3 Haziran 2013 (http://www.opendemocracy.net/gulay-turkmen-dervisoglu/gezi-park-that-shook-up-turkey).
 27. Örn. bkz. ‘TAYAD’lı Aileler: ”Çapulcu Değil, Halkız! Faşizmi Yeneceğiz!”’, Halkın Sesi, 11 Temmuz 2013, http://www.halkinsesitv.com/index.php/haberler/10737-tayadl-aileler-capulcu-deil-halkz-faizmi-yeneceiz.html
 28. Her iki kaynağa da girdilerin ilk versiyonu 5 Haziran’da girilmiş. Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/ChapullingUrban Dictionary,  http://www.urbandictionary.com/define.php?term=chapulling
 29. Bazı diller için öneriler şu tweet’te bulunabilir: https://twitter.com/simgesezer/status/342714061194145792
 30.  http://socialistworker.org/2013/06/20/a-new-verb-for-the-21st-century
 31. Örn. bkz. Grup Çapulcu’dan Gezi Bella: www.youtube.com/watch?v=sd0v0OJEVM8
 32. Şuradan ulaşılabilir: https://twitter.com/evinizinpasasi/status/342969535575519233/photo/1
 33. “Eğer bir “Gezi Partisi” kurulacaksa…”, Radikal Blog, Erkin Çam, 15 Temmuz 2013 (http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/eger-bir-gezi-partisi-kurulacaksa-27737).
 34.  https://twitter.com/irmakozinanir/status/343490732612534272/photo/1
 35. ‘Onlar öldü, ben yaşamaya utanıyorum’, Mehveş Evin’in 13 Temmuz 2013’te Milliyet’te kısaltarak yayımladığı Doğukan Sakar’ın metninin tamamı (http://gundem.milliyet.com.tr/onlar-oldu-ben-yasamaktan-/gundem/ydetay/1736067/default.htm), yazarın Tumblr sitesinde yayımlandı: http://mehvesevin.tumblr.com/post/55323934740/onlar-oldu-ben-yasamaya-utan-yorum
 36.  https://twitter.com/MsBrit78/status/342797042181107713/photo/1
 37.  https://twitter.com/dilrike/status/340856936897581056
 38. ‘Antakyalı Abdullah’ın son mesajı: Devrim için öleceğiz’, Sol, 4 Haziran 2013 (http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/antakyali-abdullahin-son-mesaji-devrim-icin-olecegiz-haberi-74096).
 39. Gezi gibi saflaştırıcı bir süreçte bile hem nalına hem mıhına vurabilmekte başarılı gazeteci Cüneyt Özdemir’in başarılı bir ifadesi. Bkz. ‘İnşaat Ya Resulullah!’, Cüneyt Özdemir, Radikal, 14 Ekim 2011 (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/cuneyt_ozdemir/insaat_ya_resulullah-1066297). 

4. Gezi’nin Devrim Dersleri

 1. ‘Milletin feraseti, Gezi Parkı’ndaki oyunu bozdu’, Zaman, 29 Haziran 2013 (http://www.zaman.com.tr/politika_milletin-feraseti-gezi-parkindaki-oyunu-bozdu_2105444.html).
 2. ‘Erdoğan’dan ikinci Tahrir resti’, Radikal, 23 Ağustos 2013 (http://www.radikal.com.tr/politika/erdogandan_ikinci_tahrir_resti-1147526).
 3. N. Hikmet 1998, 456-465. Nazım Hikmet’in İnsan Manzaraları’ndan ‘Tanya’ şiiri http://www.facebook.com/notes/naz%C4%B1m-hikmet-ran/tanya/202358140411 adresinden online olarak okunabilir.
 4. ‘Bağcılar Direnişi: Ölüme de tililili’, Devrimci Sol, http://www.ozgurluk.info/sehitlerimiz/direnisler-html/Bagcilar%20Direnisi.htm
 5. Bkz. Gezi’nin Seyri, 41. sonnot.
 6. Örneğin: https://twitter.com/Ladyimam/status/343105389199507456
 7. Örn. http://inagist.com/all/366456594248105984/.
 8. Sloganın bir örneği: https://twitter.com/mak_cen/status/377982612154748928. LGBTT’lerce sahiplenilişi: https://twitter.com/mak_cen/status/378163080619765760
 9.  https://www.facebook.com/pages/Fraksiyonorg/568501493190959
 10. Charléty Stadyumu eylemi için http://en.wikipedia.org/wiki/Stade_S%C3%A9bastien_Charl%C3%A9ty. Ayrıca Mayıs 68 sloganları için http://www.toupie.org/Citations/Slogans_mai_68.htm.
 11. ‘Sartre Gezi’de olsa ne derdi’, Doğan Yurdakul, Oda TV, 15 Haziran 2013 (http://www.odatv.com/n.php?n=sartre-gezide-olsa-ne-derdi–1506131200).
 12. Örneğin TKP Korosu’nun ‘El Pueblo’ yorumu: http://www.youtube.com/watch?v=vT7qejjj1hM.
 13. ‘After Gen X, Millennials, what should next generation be?’, Bruce Horovitz, USA Today, 4 Mayıs 2012 (http://usatoday30.usatoday.com/money/advertising/story/2012-05-03/naming-the-next-generation/54737518/1).
 14. ‘Yaşasın Y kuşağı!’, Ayşe Arman, Hürriyet, 9 Haziran 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23465715.asp).
 15. ‘Gezi Parkı Hareketi ve Y Kuşağı’, Nil Gün, Kuraldışı Dergi, Haziran 2013 (http://www.kuraldisidergi.com/5515/gezi-parki-hareketi-ve-y-kusagi/).
 16. ‘Y kuşağı gençleri ve Avrupa’nın ekonomik krizi’, Meral Tamer, Milliyet, 15 Eylül 2013 (http://ekonomi.milliyet.com.tr/y-kusagi-gencleri-ve-avrupa-nin/ekonomi/ydetay/1763735/default.htm).
 17. ‘Y Kuşağı’, Doğu Ergil, Bugün, 4 Temmuz 2013 (http://www.bugun.com.tr/y-kusagi-yazisi-704123).
 18. ‘Daha Güçlü Ayaklanacağız’, Yürüyüş, 9 Mart 2008 (http://www.yuruyus.com/www/turkish/news.php?h_newsid=4057&dergi_sayi_no=142&)
 19. ‘Devrim Bizimdir’, Alınteri, 25 Mart 2011 (http://www.alinteri.org/?p=13714)
 20. ‘TKP/ML Türkiye’de ve Dünya’da Durum’, Savaş Erdinç, Kaypakkaya Haber, 2 Ocak 2013,  (http://www.kaypakkayahaber.com/haber/tkpml-turkiye-ve-dunyada-durum).
 21. ‘Barometremin, kızımın kararı: Sokaktan çekiliyorum…’, Alper Görmüş-Eylül Görmüş, T24, 17 Haziran 2013 (http://t24.com.tr/yazi/barometremin-kizimin-karari-sokaktan-cekiliyorum/6910). Bu yazıda E. Görmüş, bu söylemi benimsemiyor, yalnızca aktarıyor. İkinci gözlem içinse bkz. Gezi’nin Ne’liği ve Kim’liği, sonnot 35.
 22. Bkz. Gezi’nin Seyri, sonnot 59.
 23. Bkz. Gezi’nin Ne’liği ve Kim’liği, sonnot 35.
 24. Bkz. bu bölümdeki sonnot 36.
 25. Örn. ‘Korku duvarı yıkıldı’, Nilgün Tekfidan Gümüş, Hürriyet, 10 Haziran 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23470095.asp). “Tayyip bir anda bitti. Yok oldu. Ördüğü korku duvarı çöktü” diyen bir forum yazarı: http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=55321 vb.
 26. “Halk ‘Kimse bizsiz biber gazı yiyemez’ diyerek Taksim Gezi Parkı’na geliyor” notuyla paylaşılan bu son sloganın duvara yazılanmış halinin resmi: https://twitter.com/muhsinakgun/status/343024840158089216
 27. ‘Gezi Direnişi: Ne Oldu? Neden Oldu? Ne Olacak?’, Ece Temelkuran, Birgün (http://www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=19776&sube=0#.UnvkHZR5wv0).
 28.  https://twitter.com/celilcelilcelil/status/342661361651818496
 29. Emel Yuvayapan’la 11 Haziran 2013 tarihli e-posta yazışmasından. Bu çalışmanın henüz ancak kapsamlı bir makale boyutuyla kafamda dolandığı erken direniş günlerinde, direnişin dönüştürücü gücüne dair anılarını sorduğum kişilerden çok azı yanıt verdi. Teşekkür ederim.
 30. ‘Ethem için 3 çarpıcı rapor’, Mesut Hasan Benli, Radikal, 18 Eylül 2013 (http://www.radikal.com.tr/turkiye/ethem_icin_3_carpici_rapor-1151459).
 31.  https://twitter.com/semihguvenn/status/343503294100025344
 32.  http://31.media.tumblr.com/bdf784e60f48055ec1d4ed23f19574ac/tumblr_mo2khfoxy91rrx28fo1_500.jpg
 33. Bkz. Gezi’nin Seyri, sonnot 21.
 34. ‘Gezi Parkı olayındaki 20 doğru haber’, Fatih Çipil, 2 Haziran 2013 (http://www.fatihcipil.com/2013/06/geziparki20dogruhaber.html). Milliyet ve diğer birçok site Çipil’in kişisel bloğundaki bu yazıyı paylaştı: http://gundem.milliyet.com.tr/iste-gezi-parki-olayindaki-20/gundem/detay/1717987/default.htm.
 35. Bkz. Gezi’nin Ne’liği ve Kim’liği, sonnot 35.
 36. ‘Aktivizm doğal antidepresan oldu’, Umay Aktaş Salman’ın Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Paker’le söyleşisi, Radikal, 24 Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/gezi/aktivizm_dogal_antidepresan_oldu-1138811).
 37. “Faça bozulması” metaforlu bir değerlendirme için örn. bkz. ‘Yeni bir Türkiye’ye uyanmak’, Gençay Gürsoy, Özgür Gündem, 28 Haziran 2013 (http://www.ozgur-gundem.com/index.php?haberID=76597&action=haber_detay&module=nuce). “Karizma çizilmesi” metaforlu bir değerlendirme için örn. bkz. ‘“Gezi Tayyip Bey’in Karizmasını Çizdi…”’, Tufan Türenç röportajı, Vipmag, 10 Eylül 2013 (http://vipmag.com.tr/yazi-14997-gezi-tayyip-beyin-karizmasini-cizdi).
 38. Çocukluğumun Soğuk Geceleri’nden. Alıntıya dikkatimi çeken Hande Gülen’in ‘“Var olmayanların” Sesinin Duyulduğu Yer: Öğrenci Evleri’ yazısına teşekkürler: Fraksiyon.Org, 8 Kasım 2013 (http://fraksiyon.org/var-olmayanlarin-sesinin-duyuldugu-yer-ogrenci-evleri/).
 39. Özlem Şendeniz’le 11 Haziran 2013 tarihli e-posta yazışmasından. Teşekkürler…
 40. Örn. https://twitter.com/Oyaacar93/status/340921260785664002
 41. “Gaza halay çekerek gidiyoruz. Ne halk ama…” duvar yazısı: http://duvardakisesler.tumblr.com/post/54491742893
 42.  https://twitter.com/TurgutBelentepe/status/341434307350511616
 43. https://twitter.com/KaygusuzSema/status/341303030714617856
 44.  https://twitter.com/leylaalp/status/355678187331665922
 45. Bkz. bu bölümdeki sonnot 36.
 46.  https://twitter.com/gzynn/status/343787747020005377https://twitter.com/jojomina/statuses/343787985566855169https://twitter.com/kartonkafa/status/343788802562732032
 47. ‘10 Reasons To Visit Turkey Now’, Hannah Elliott, Forbes, 10 Haziran 2013 (http://www.forbes.com/sites/hannahelliott/2013/07/10/10-reasons-to-visit-turkey-now/).
 48. ‘Tarık Ali: Türkiye uykusundan uyandı’, Aslı Aydın, Birgün, 24 Haziran 2013 (http://www.birgun.net/politics_index.php?news_code=1372063020&year=2013&month=06&day=24).
 49. ‘12 Eylül’de ruhumuz bu kadar acımadı’, Cansu Çamlıbel’in Zeki Demirkubuz söyleşisi, Hürriyet, 28 Ocak 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/kultur-sanat/haber/22461066.asp).
 50. ‘Ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz:  Bu Halkı Hep Küçümsedim… Bir Şeye Değmeyeceğini Düşündüm… Özür Diliyorum!’, TurkTime, 4 Haziran 2013 (http://www.turktime.com/haber/Unlu-Yonetmen-Zeki-Demirkubuz-/225928/).
 51. https://twitter.com/prometeatro/status/346042201668739072
 52. ‘Leyla Halid’den Direnişçilere Mesaj Var: “Alanı terketmeyin!”’, Fraksiyon, 2 Haziran 2013 (http://fraksiyon.org/leyla-halid-taksim-gezi-mesa/).
 53. Örn. Milliyet, 1 Haziran 2013 (http://siyaset.milliyet.com.tr/demirtas-sureci-baltalamak/siyaset/detay/1717345/default.htm).
 54. ‘Büyük direnişten 10 altın ders…’, Mustafa Sönmez, Yurt, 3 Haziram 2013 (http://www.yurtgazetesi.com.tr/buyuk-direnisten–10-altin-ders…-makale,4650.html  ve http://www.sendika.org/2013/06/buyuk-direnisten-10-altin-ders-mustafa-sonmez-yurt/).
 55. ‘KCK: Gezi direnişi yeni bir Türkiye mesajıdır’, Fırat News, 5 Haziran 2013 (http://www.firatnews.com/news/guncel/kck-gezi-direnisi-yeni-bir-turkiye-mesajidir.htm).
 56. ‘Öcalan’dan Gezi Parkı’na selam’, Evrensel, 7 Haziran 2013 (http://www.evrensel.net/news.php?id=58872).
 57.  https://twitter.com/zlemKahraman/status/343307761779634176
 58.  https://twitter.com/Szn_Baykus/status/378633218234122240
 59. ‘Kışanak: Kürt’e Demokrasi, Türk’e Sopa’, Haberler, 25 Haziran 2013 (http://www.haberler.com/kisanak-kurt-e-demokrasi-turk-e-sopa-4766060-haberi/).
 60.  https://twitter.com/barisyarkadas/status/343850800939945984 ve https://twitter.com/muzoarslan/status/343852953574191104.
 61. Örneğin Avustralya: https://twitter.com/CAksoyoglu/status/344002960503742464/photo/1.
 62. Örneğin https://twitter.com/capulcuterorist/status/344429599054262272/photo/1.
 63.  https://twitter.com/barva/status/342581934637084672/photo/1 (Atatürk loves Öcalan “Ya bugünleri de gördüm ya vallahi ağlayacağım yeminle”)
 64. https://twitter.com/mehvesevin/status/351061551303753728
 65.  https://twitter.com/dilrike/status/349930360219512832
 66. ‘Gezi’den Lice’ye, Lice’den Gezi’ye’, Hakan Demir, Radikal Blog, 28 Haziran 2013 (http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/geziden-liceye-liceden-geziye-26389).
 67. Gülden Gür’le kişisel görüşme, Kasım 2013.
 68. ‘soL gazetesinden açıklama’, soL Portal, 11 Eylül 2013 (http://haber.sol.org.tr/medya/sol-gazetesinden-aciklama-haberi-79479).
 69. Ethem Sarısülük Parkı Facebook hesabı güncellemesi, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570922406289561&set=a.525674777480991.1073741828.525535487494920&type=1&theater
 70. Bkz. bu bölümdeki sonnot 59.
 71. ‘Cemil Bayık: ‘Gezi’de yanlışlar yaptık’’, Mahmut Hamsici, BBC Türkçe, 29 Ağustos 2013 (http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/08/130828_cemil_bayik_3_gezi_cemaat.shtml).
 72. ‘Sevgi Rekoru’, Cengizhan Çatal, Hürriyet, 12 Kasım 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/25096576.asp).
 73. ‘Bunlar bizi yaşatmayacak Gazi Paşa Hazretleri!’, Ezgi Başaran, Radikal, 13 Kasım 2013 (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ezgi_basaran/bunlar_bizi_yasatmayacak_gazi_pasa_hazretleri-1160509).
 74. Bkz. ‘Deniz’lerin yolu bizi nereye götürür?’, Rasim Ozan Kütahyalı, Taraf, 24 Mayıs 2008 (http://www.taraf.com.tr/haber/denizlerin-yolu-bizi-nereye-goturur.htm).
 75. ‘Bu Eylül bi harika dostum!”, Beste Bal, 22 Eylül 2013 (http://istanpoli.wordpress.com/2013/09/22/bu-eylul-bi-harika-dostum/).
 76. ‘Eli öpülesi nineden direnişçilere ekmek yardımı’, Sol.Org, 8 Haziran 2013 (http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/eli-opulesi-nineden-direniscilere-ekmek-yardimi-haberi-74390).
 77.  https://twitter.com/Capulingggggggg/status/345088588981100544/photo/1
 78.  https://twitter.com/MrHure/status/344814929137786880/photo/1.
 79. Çapulcu Fulya Deniz Pırlant’ın 13 Haziran tarihli güncellemesinden (https://www.facebook.com/f.denizpirlant/posts/10151517656062663) akt. Başka Haber, ‘Bir Gezi Parkı Direnişçisinden Gerçek Bir Hikaye’, 4 Temmuz 2013 (http://www.baskahaber.org/2013/07/bir-gezi-park-direniscisinden-gercek.html).
 80.  https://twitter.com/GKalmazz/status/342643865607622656
 81. Aslıhan Gençay aktarıyor, kişisel görüşme.
 82.  https://twitter.com/YiitK/status/342675692556791811 (çıktısı var)
 83.  http://www.sendika.org/wp-content/uploads/2013/06/sibelyerdeniz.jpg
 84.  https://twitter.com/Nevrolcemal/status/353982933205385219 ve takip eden diyalog
 85.  https://twitter.com/ArweenNur/status/343075632260980736
 86.  https://www.facebook.com/MHPliTurkculer/posts/616219501736109
 87. ‘Bir ülkücünün Gezi güncesi’, Hasan Hüseyin Sünbül, Radikal, 20 Ağustos 2013 (http://www.radikal.com.tr/yorum/bir_ulkucunun_gezi_guncesi-1146876).
 88.  https://twitter.com/suuummmm/status/342028247145537536. Sosyal medya istatistiği için bkz. Gezi’nin Seyri, sonnot 27.
 89. Bkz. Gezi’nin İsyanı, sonnot 5.
 90. ‘İhsan Eliaçık’ın #Karaburun2013 Gezi Forumu Konuşması’, konuşma 6 Eylül 2013’te yapıldı, 9 Eylül’de benim tuttuğum notları http://fraksiyon.org/ihsan-eliacikin-karaburun2013-gezi-forumu-konusmasi/ adresinde yayımladık.
 91. Bkz. bu bölümdeki sonnot 54.
 92.  http://parklarbizim.blogspot.com/2013/06/alibeykoy-forumu-notlar-18-haziran.html
 93. Üsküdar Doğancılar Forumu Notları (19 Haziran), http://parklarbizim.blogspot.com/2013/06/uskudar-doganclar-forumu-notlar-19.html
 94. Kuzguncuk Forumu Notları (26 Haziran), http://parklarbizim.blogspot.com/2013/06/kuzguncuk-forumu-notlar-26-haziran.html
 95. Üstteki forum notlarından başka bir konuşmacı.
 96. Bakırköy Forumu Notları (19 Haziran), http://parklarbizim.blogspot.com/2013/06/bakrkoy-forumu-notlar-19-haziran.html
 97. Fatih Saraçhane Forumu Notları (25 Haziran), http://parklarbizim.blogspot.com/2013/06/fatih-sarachane-forumu-notlar-25-haziran.html
 98. Çaldıran Parkı Konuşmaları (20 Haziran), http://parklarbizim.blogspot.com/2013/06/caldran-park-forumu-konusmalar-20.html

GEZİ, KÜLTÜR VE KURAM

5. Gezi’nin Ağları

 1. ‘Erdoğan: Twitter denilen bir bela var’, ntvmsnbc, 2 Haziran 2013 (http://www.ntvmsnbc.com/id/25446690/).
 2. Bu tanım (Storck 2011)’deki aktarılan bir tanımla (s.11) (El-Nawawy ve Khamis 2012)’deki bir başka tanımdan derlendi. İlk kaynak yayımlanmamış bir mastır tezi ve aşağıdaki indirilebilir, ikinci kaynak için bkz. bu bölümün 14. sonnotu: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2012-02-bifef/The_Role_of_Social_Media_in_Political_Mobilisation_-_Madeline_Storck.pdf
 3. ‘Zuckerberg: Facebook’un ayaklanmalardaki rolü abartılıyor’, Zaman, 25 Mayıs 2011 (http://www.zaman.com.tr/dunya_zuckerberg-facebookun-ayaklanmalardaki-rolu-abartiliyor_1138950.html).
 4. ‘Özgürlükler ‘twit’le gelmez’, Ezgi Başaran, Radikal, 28 Şubat 2011 (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ezgi_basaran/ozgurlukler__twitle_gelmez-1041390).
 5. Bu konferans bildirisi http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/9.pdf adresinden online olarak okunabilir.
 6. ‘British PM David Cameron considers ban on Twitter and Facebook during U.K. riots’, Dylan Stableford, Yahoo News, 11 Ağustos 2011 (http://news.yahoo.com/blogs/cutline/british-pm-david-cameron-considers-ban-twitter-facebook-150616849.html); ‘London riots: police could get powers over social media’, Matt Warman, The Telegraph, 11 Ağustos 2011 (http://www.telegraph.co.uk/technology/social-media/8695798/London-riots-police-could-get-powers-over-social-media.html).
 7.  http://img23.imageshack.us/img23/4715/1201369154216.jpg (http://www.chip.com.tr/blog/selcuk/bunca-penguenin-arkasinda-kesin-linux-lobisi-var_8339.html adresindeki yazının görselleri arasında bu duvar yazısı da var).
 8. İnsanların şiddet görüntülerini paylaştığı ve bu isme sahip bir Tumblr bloğu da bulunuyor: http://delilimvar.tumblr.com/
 9. ‘Başbakan Erdoğan: Bir Besmele milyonlarca tweet’e bedeldir’, Radikal, 22 Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan_erdogan_bir_besmele_milyonlarca_tweete_bedeldir-1138705).
 10. ‘Etimesgut’ta 6 bin kişiyle ‘halk iftarı’”, Ankara Belediyesi Web Sitesi, 26 Temmuz 2013 (http://www.ankara.bel.tr/haberler/etimesgutta-6-bin-kisiyle-halk-iftari).
 11. ‘Seçim kampanyası ‘Ak Troll’ ordusunu büyütüyor’, 21 Nisan 2014, Cumhuriyet (www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/62979/Secim_kampanyasi__Ak_Troll__ordusunu_buyutuyor.html)
 12. https://twitter.com/Valimutlu/status/343576172296302593 ve https://twitter.com/handekuday/status/343637160697667584
 13. TDK, Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar: http://www.tdk.gov.tr/?option=com_karsilik&view=karsilik&kategori1=abecesel&kelime2=A
 14. TDK, Büyük Türkçe Sözlük: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5211eb34230c11.30712197
 15. Online derginin bu makalesine http://www.cyberorient.net/article.do?articleId=7439 adresinden erişilebilir.
 16. ‘Internet activism’, Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_activism).
 17. ‘Sosyal Medya: Bir Kavga Alanı’, Diyar Saraçoğlu, Fraksiyon, 17 Eylül 2013 (http://fraksiyon.org/sosyal-medya-bir-kavga-alani/).
 18. ‘Gezi Olayları Sosyal Medya Analizi’, InsightRadar, 7 Ağustos 2013 (http://insightradar.com/tr/gezi-olaylari-sosyal-medya-analizi/).
 19. ‘‘Gezi’ defterinde Gül damgası’, Yalçın Doğan, Hürriyet, 7 Kasım 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23450812.asp).
 20.  https://eksisozluk.com/istatistik/alabildigine-entry-iceren-basliklar
 21. Bu rakamlar 31 Ağustos’ta Google’ın URL adı içinde arama olanağı veren <allinurl> operatörü kullanılarak derlendi. Örneğin: https://www.google.com.tr/search?q=allinurl%3Agezi%2C+park&oq=allinurl%3Agezi%2C+park&aqs=chrome.0.69i59l3j69i58.3831j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 22. Blog arama operatörü: https://www.google.com.tr/search?q=gezi,+park&tbm=blg&source=univ&tbs=blgt:b&tbo=u&sa=X&ei=CcMhUq2DAYrRsgbwx4C4DA&ved=0CCkQ-Ag&biw=1366&bih=606#q=gezi,+park&tbas=0&tbm=blg. Blog adı araması için arama operatörü örneği: https://www.google.com.tr/search?q=allinurl:basbakan&source=lnms&tbm=blg&sa=X&ei=OMAhUoGmN8KXtAav_4G4AQ&ved=0CAsQ_AUoAQ&biw=1366&bih=606#q=Gezi+Park&tbm=blg&tbs=blgt:b
 23. ‘A closer look at Facebook’s hashtags’, InsideFacebook, 17 Haziran 2013 (http://www.insidefacebook.com/2013/06/17/a-closer-look-at-facebooks-hashtags/). Facebook’un bu özelliği hizmete sokmasıyla ilgili The Telegraph haberi: ‘Facebook hashtags #introduced’, 13 Haziran 2013 (http://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10117483/Facebook-hashtags-introduced.html).
 24. ‘Gezi’den Sonra’, Kemal Sayar, Zaman, 12 Haziran 2013 (http://www.zaman.com.tr/yorum_geziden-sonra_2099600.html).
 25. Online Etymology Dictionary, http://etymonline.com/?term=hack
 26. ‘Timeline of events associated with Anonymous’, Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_events_associated_with_Anonymous).
 27. ‘RedHack’in lideri ‘Şirin Baba’ çıktı!’, Radikal, Serkan Ocak (röportajı) 26 Nisan 2012 (http://www.radikal.com.tr/turkiye/redhackin_lideri_sirin_baba_cikti-1086105).
 28. ‘Red Hack, Halk TV’ye konuştu: “Sokağa çıkın ve eşit, adil, sömürüsüz bir dünya kurmadan evinize dönmeyin!”’, Fraksiyon, 9 Haziran 2013 (Red Hack’in 7 Haziran 2013 Halk TV konuşmasının transkripsiyonu) (http://fraksiyon.org/red-hack-halk-tv-demeci/).
 29.  https://twitter.com/prometeatro/status/244409325085405185 ve https://twitter.com/TheRedHack/status/244410424647380992. Emrah Zıraman’ın 8 Eylül 2012’deki ‘İnternette “İllegal” Mücadele: RedHack’ sunumuna özel olarak, hem o an orada olmayanlar hem de RedHack katılabilsin diye #KBKRedHack etiketini üretmiştik. Bu etikette tartışmaların bütünü hâlâ erişilebilir durumda.
 30. 1 Haziran 2013: https://twitter.com/TheRedHack/status/340738376103755776http://kiyamet-projesi.blogspot.com/2013/06/milletvekili-ve-esleri-telefon-numaralari.html
 31. 3 Haziran 2013, 02.48 @TheRedHack: “Umraniye’de yolu kapatan eylemcilerin ustune arabayi suren bir fa$ist, RedHack Ailesine mensup Mehmet Ayvalitas yoldasimizi katledilmistir.” (https://twitter.com/TheRedHack/status/341340537950965760).
 32. ‘Redhack borçları sildi, Ethem, Abdullah ve Mehmet’in adını kurumlara verdi’, Sol.Org, 28 Haziran 2013 (http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/redhack-borclari-sildi-ethem-abdullah-ve-mehmetin-adini-kurumlara-verdi-haberi-754).
 33. ‘RedHack “Lice” için hackledi!’, Sendika.Org, 29 Haziran 2013 (http://www.sendika.org/2013/06/redhack-lice-icin-hackledi/).
 34. Ekşi Sözlük kullanıcısı uykugibi: https://eksisozluk.com/entry/36188065
 35. Ekşi Sözlük’ün onkaeimon adlı kullanıcıs tarafından yapılan deşifre için bkz. http://eksisozluk.com/entry/34431302. Konuşmanın düzenlenmiş PDF ve HTML versiyonları için bkz. bu bölümdeki 27. sonnot.

6. Gezi’nin Söylemi

 1. http://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdsourcing
 2. Akt. ‘Egypt, Bahrain, London, Spain?– Tahrir Square as a meme’, DSG (Deterritorial Support Grouppppp) başyazı, 21 Mayıs 2011 (http://deterritorialsupportgroup.wordpress.com/2011/05/21/egypt-bahrain-london-spain%E2%80%93-tahrir-square-as-a-meme/)
 3. Richard Dawkins, The Selfish Gene. Akt. Wikipedia, ‘Meme’ maddesi (http://en.wikipedia.org/wiki/Meme).
 4. Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com/dictionary/meme.
 5.  https://twitter.com/metinustundag/status/350330136735920128
 6. http://listelist.com/wp-content/uploads/2013/06/vendetta-teyze-e1370441205229.jpg
 7. Father Ted dizisinde “Down with this sort of thing” sloganının geçtiği ‘The Passion of Saint Tibulus’ bölümü ve bu sloganın siyasi alanda kullanımları hakkında Wikipedia makalesi: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Passion_of_Saint_Tibulus. Bu bağlantıyı hatırlatan Özlem Çavuşoğlu’na çok teşekkürler.
 8. Nazım Hikmet, ‘Berkley’ (http://www.siir.gen.tr/siir/n/nazim_hikmet/berkley.htm); Orhan Veli, ‘Eskiler Alıyorum’ (http://epigraf.fisek.com.tr/?num=181).
 9. ‘Tekrar ve Israr’, Serdar Türkmen, Sendika.Org, 20 Temmuz 2013 (http://www.sendika.org/2013/07/tekrar-ve-israr-serdar-turkmen/).
 10. Yazının bir çevirisi şuradan erişilebilir: ‘Gelenek ve Şair’, Thomas Stearns Eliot (http://www.maviyesildergisi.com/index_dosyalar/Page6360.htm).
 11. ‘Velev ki siyasî simge olsun, başörtüsünü yasaklamak mı gerekir?’, Zaman, 15 Ocak 2008,  www.zaman.com.tr/dunya_velev-ki-siyasi-simge-olsun-basortusunu-yasaklamak-mi-gerekir_637977.html
 12. Duvar yazılarına ilişkin olarak Tempo dergisinin Temmuz 2013 özel sayısı Gezi Antolojisi: Eylemlerden en yaratıcı mesajlar, kareler’in yanı sıra web kaynaklarını kullandım, bunlardan öne çıkanlar: http://duvardakisesler.tumblr.com/; ‘Dikkat Taksim’e Espri Yağıyor’, CNN Türk, 6 Haziran 2013 (http://www.cnnturk.com/fotogaleri/guncel/2013/06/06/dikkat.taksime.espri.yagiyor/15831.6/index.html) ve Gezi’nin Ağları, 13. sonnottaki kaynak.
 13. Şurada bu klişeye psikolojik bir temel sunuluyor: ‘Kızınca Çok Güzel Oluyorsun’ Klişesi Doğrulandı’, Nazik Duygu Tutumoğlu, Daha İyi Yaşam, 24 Mart 2013 (http://www.dahaiyiyasam.com/kizinca-cok-guzel-oluyorsun-klisesi-dogrulandi/)
 14. ‘Direnince çok eğlenceli oluyorsun Türkiye!’, Aydil Durgun, Milliyet, 9 Haziran 2013 (http://www.milliyet.com.tr/direnince-cok-eglenceli-oluyorsun/pazar/haberdetay/09.06.2013/1720366/default.htm).
 15. ‘Hadi, göge bakma durağında buluşalım…’, Cezmi Ersöz, Yurt, 11 Temmuz 2013 (http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/hadi-goge-bakma-duraginda-bulusalim-h38270.html).
 16. Tekâsür suresi: 1, alıntılayan İhsan Eliaçık: https://twitter.com/ihsaneliacik/status/344105599950262272
 17. Zileli alıntıyı nette bulduğunu belirterek kullanmıştı. Daha sonra uyarılar üzerine düzeltti, bu sözde-alıntının ilk haline link şurada: http://www.gunzileli.com/2013/07/13/paris-komunu-ve-esnaf
 18. Fransa’da Sınıf Savaşımları’nın çevrimiçi versiyonuna şu adresten ulaşılabilir: http://www.kurtuluscephesi.com/marks/fransa1848_50.html
 19.  https://twitter.com/Armaganukunc/status/356700340818681856
 20. Son Dakika haberi, http://www.zaytung.com/sondakikadetay.asp?newsid=219040.
 21. Medya Faresi, 8 Haziran 2013 (http://www.medyafaresi.com/haber/109627/yasam-dunyayi-sarsan-10-gun-dakika-dakika-gezi-parki-olayi.html).

7. Gezi’nin Estetiği

 1.  http://www.sacred-texts.com/cla/hesiod/works.htm adresinden İngilizce çevirisine online olarak ulaşılabilir
 2. Oxford: http://oxforddictionaries.com/definition/english/collectivism?q=collectivism; TDK:  http://www.tdk.gov.tr/?option=com_karsilik&view=karsilik&kategori1=abecesel&kelime2=K.
 3. ‘Çatalhöyük kazısından ‘sınıfsız toplum’ çıktı!’, Elif İnce, Radikal, 4 Ağustos 2013 (http://www.radikal.com.tr/hayat/catalhoyuk_kazisindan_sinifsiz_toplum_cikti-1144778).
 4. Gezi çizimlerini tartışırken Tempo Dergisi’nin 55. Sayısı’yla (Ağustos 2013) birlikte yayımlanan Gezi Sanatı: İllüstrasyonlar, Resimler, Afişler başlıklı bu ekin yanı sıra ‘Occupy Gezi Illustrations’ (http://elmaaltshift.com/2013/06/24/occupy-gezi-illustrations/) derlemesine yaslandım.
 5.  http://capulcular.bandcamp.com/. Burada referansta bulunulan bütün şarkılar bu sayfada aranarak dinlenebilir. Bu sitede Aralık 2013 itibariyle 147 şarkı vardı, burada tartışılan örnekleme bunların 100 kadarı alındı. http://gezimusic.tumblr.com/ adresinden şarkıların birçoğunun video versiyonlarına erişmek mümkün. Google, Youtube veya SoundCloud’dan yapılacak doğrudan aramalarla şarkılar hakkındaki haberlere, videolara, seslere erişilebileceğini söylemeye gerek yok
 6.  https://www.facebook.com/izmirmuzisyenleri
 7. ‘Bu suçları işlemeye devam edeceğiz’, Özgür Gündem, 14 Ekim 2013 (http://www.ozgur-gundem.com/?haberID=86131&haberBaslik=%E2%80%98Bu%20su%C3%A7lar%C4%B1%20i%C5%9Flemeye%20devam%20edece%C4%9Fiz%E2%80%99&action=haber_detay&module=nuce).
 8. Bir örneği: http://www.bobiler.org/taksim_gezi_parki__m271553n
 9. Örneğin https://twitter.com/Onur_Ay08/status/342679960730865666. Ayrıca Şirinler Köyü benzetmesi bir yazıya da konu oldu, bkz. Gezi’nin Seyri, sonnot 33.
 10. Mehmet Ayvalıtaş’tan Berkin Elvan’a 8 Gezi-Lice-Gülsuyu şehidinin bir arada bulunduğu bu çizim ve ilgili tartışmalar için: http://www.metrodasiesta.com/2014/03/faruk-tarnc-roportaj-kahramanlarmz.html
 11.  http://occupygeziarchitecture.tumblr.com/
 12. Cevat Akkanat’ın benzer içeriğe sahip iki yazısı: ‘Sanal âlemde çapulcu Gezi edebiyatı’, 11 Temmuz 2013 (http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Sanal_lemde_capulcu_Gezi_edebiyati/15727); ‘Gezi Parkı Anti-Şiir Antolojisi’, 1 Ağustos 2013 (http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/GEZI_PARKI_ANTI-SIIR_ANTOLOJISI/16004).
 13. Betül Dünder’in sözlerini aktaran Sezai Sarıoğlu, ‘Gezi’den Sonra Hayat’, 28 Temmuz 2013 (http://www.ozgur-gundem.com/index.php?haberID=79248&haberBaslik=Gezi%E2%80%99den%20sonra%20hayat!&action=haber_detay&module=nuce).
 14. Örneğin http://www.siirkolik.net/etiket-siir-gezi adresinde listelenen şiirler arasında onlarcası direnişle ilgili.
 15. Örneğin Elif Özgür’ün Ali İsmail için yazdığı ‘Sözsüz’ (http://elfelos.tumblr.com/post/64318729001/sozsuz); Erdal Ceyhan’ın Milliyet Blog’da yayımladığı dört Gezi Parkı şiiri (http://blog.milliyet.com.tr/gezi-parki-siirleri/Blog/?BlogNo=422300).
 16.  http://solidaritypark.wordpress.com/category/poetry/
 17.  http://behramogluataol.blogspot.com/2013/10/geziye-siirler-toplumsal-adaletsizlige.html
 18. Ahmet Ada’nın Gezi şiirlerinin çoğuna şairin Radikal Blog sayfasından ulaşılabilir: http://blog.radikal.com.tr/Blog/yitik-anka
 19. Alper Gencer şiirleri: ‘Gezi Kafe’, 18 Haziran 2013 (http://alpergencer.blogspot.com/2013/06/gezi-kafe.html); ‘Tomalara Gelesice’, 30 Haziran 2013 (http://alpergencer.blogspot.com/2013/06/tomalara-gelesice.html).
 20. Erdal Ceyhan (http://blog.milliyet.com.tr/gezi-parki-siirleri/Blog/?BlogNo=422300).
 21. 5 Haziran 2013 (http://160incikilometre.com/2013/06/05/sinan-ozdemir-efe-murad-ismail-aslan-gezi-parki-icin-yazdi-dinle-super-baskan/).
 22. 4 Haziran 2013 (http://solidaritypark.wordpress.com/2013/06/12/poem-6-in-solidarity-parkta/).
 23. Ayvalık Belediyesi’nin desteğiyle çıkan iki aylık Kidonya kültür-sanat dergisinin Eylül-Ekim 2013 sayısında (Sayı 2) çıkan bu şiire dikkatimi çeken Elvan Akşen’e teşekkür ederim. Şiirin adına ulaşamadım, bu yüzden son dizesiyle (“Böyle başladı, uzuncadır susulan”) referansta bulunacağım, ancak şiir Elvan’ın sosyal medya güncellemesi olarak internette mevcut: https://www.facebook.com/elvanaksen/posts/10151800449034221
 24. ‘Filistin’de kameralı intifada’, İHA, 5 Ağustos 2008 (http://www.iha.com.tr/dunya/filistin-de-kamerali-intifada/30876). Bu ve takip eden örneği ileten Emel Yuvayapan’a teşekkürler.
 25. ‘Gezi’de Gezerken’, Eser Rüzgar, Milliyet, 20 Haziran 2013 (http://www.milliyetsanat.com/haberler/yazarlar/gezide-gezerken/2345/4). Gökçen Tongut’un haberdar etmesiyle oyunun yazarlarından Cem Uslu’yla temasa geçtim, her ikisine de katkıları için teşekkürler.
 26. Arzu Çakır Morin’in ressam/heykeltıraş İsmail Yıldırım’la röportajı: ‘Kırmızı yaralı bir kuştur Gezi ruhu’, 25 Ağustos 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/pazar/24585539.asp).
 27. Yönetmen Burak Çevik’in filmi Sekiz HaziranAltyazı Aylık Sinema Dergisi Facebook sayfasına görülebilir: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151803075609732&l=4a3c67558e
 28. ‘Alternatif Bir Sanat İnisiyatifi: “Sanatın Eylemi”’, Lütfiye Bozdağ, Emeğin Sanatı, 31 Temmuz 2013 (http://emeginsanati.blogspot.com/2013/07/lutfiye-bozdagalternatif-bir-sanat.html). Bozdağ, Gezi’nin Estetiği bölümünün kimi kısımlarını çerçeve sunuşunda paylaştığım 8. Karaburun Bilim Kongresi’nin Sanat ve İktidar oturumunun konuşmacılarındandı.

Sonuç Yerine

 1. ‘Alain Badiou: Türkiye Halkları Ayağa Kalkıyor’, Yarın, 19 Haziran 2013 (http://yarinhaber.net/news/3977).
 2.  https://twitter.com/osssiii/status/342518398640599040